Tersirat dari serat Darmogandul

Serat Darmogandul ??  Carita adege nagara Islam ing Demak bedhahe nagara Majapahit kang salugune wiwite wong Jawa ninggal agama Buddha banjur salin agama Islam. Gancaran basa Jawa ngoko; Babon asli tinggalane KRT Tandhanagara, Surakarta; Cap- capan ingkang kaping sekawan, 1959; Toko Buku “Sadu-Budi” Sala (lihat juga disini). Serat Darmagandul merupakan kitab yang cukup dikenal dalamLanjutkan membaca “Tersirat dari serat Darmogandul”

Peran dan Kedudukan (Dewan) Wali Sanga

oleh Cin Pratipa Hapsarin Peran Dewan Sembilan dalam menegakkan kerajaan Islam pertama di Jawa sangatlah besar. Banyak berita simpang siur mengenai keberadaan mereka, asal mula mereka, wilayah kerja, ‘keajaiban-keajaiban’ yang mereka ciptakan bahkan termasuk benar ada atau tidaknya mereka. Wali Sanga adalah kelompok syiar – dakwah Islam (Mubaligh) yang kerap juga disebut dengan Walilullah atauLanjutkan membaca “Peran dan Kedudukan (Dewan) Wali Sanga”