BAB IX
BOERAQ

Pada malam tanggal 27 Radjab tahoen 12 N, terdjadilah Isra Rasoeloellah Clm. Baginja disediakan seboeah toenggangan, Boeraq namanja, seekor hewan dari soerga, jang sengadja diperoentoekkan bagi toenggangan para Nabi, djika hendak berdjalan djaoeh, mentjoekoepi perintah Ilahi.

Warnanja poetih bersih. Larinja setjepat kilat, sedjaoeh mata orang memandang. Tertib, hati-hati dan teliti serta stabil dalam perdjalanannja melakoekan toegas, karena kakinja jang depan memandjang dan kakinja belakang memendek di masa toeroen, dan sebaliknja di masa mendaki (mendjadi: datar). Ta’at dan patoeh kepada penoempangnja (Nabi). Demikianlah beberapa sifat Boeraq itoe.

Hikmah dan Adjaran

Boeroq adalah hewan beban dari soerga, jang mendjadi alat dan sjarat dalam perdjalanan. Tegasnja: alat dan sjarat ‘amal berbakti kepada Allah, memenoehi panggi-lan, seroean dan perintah-Nja. Alat dan sjarat ‘amal itoe bagi kita adalah pantja indera dan alat-alat lain di loearnja. Oleh sebab itoe, maka alat dan sjarat serta sifat-sifat ‘amal kita hendaknja mempoenjai sifat-sifat seperti Boeraq itoe, jang antara la-in adalah sebagai berikoet:

  1. “Bersih poetih”. Tegasnja: soetji dan bersih dalam segala ‘amal jang dilakoekan, menoeroet adjaran soetji, toentoenan Ilahi dan soennah Nabi oemmijjin, bersan-darkan atas Kebenaran dan Keadilan moetlak daripada Allah, tepat, djelas dan tegas dalam sepak terdjang dan tingkah lakoenja; tiada sjak dan ragoe-ragoe, tiada was-was dan poerbasangka: lapang dada dan loeas hati, tiada dendam, dengki dan iri hati, tiada hasoed dan chianat, loeroes, setia, djoedjoer dan lain-lain sebagainja.
  2. Kilat (memang “boeraq” erti loeghotnja “kilat”). Tegasnja: … “‘amal kita haroes setjepat kilat, haroes dilakoekan sebanjak-banjak dan sesempoerna-sempoerna-nja, selama hajat di kandoeng badan, selama sjarat roekoen memperkenankannja, hingga batas jang tertinggi (maximum), Istitho’ah, djanganlah berlambat-lambat atau bermalas-malas dalam meloenaskan hoetang kepada Allah, djangan maloe-maloe memperboeat sebanjak-banjak dan sesempoerna-sempoerna ‘amal.
  3. Tetapi Boeraq poen berdjalan tidak hanja asal kakinja melangkah, melainkan segala gerak langkahnja dilakoekan dan ditentoekan atas rentjana dan toegas jang pasti. Kitapoen hendaknja di dalam melakoekan soeatoe ‘amal seharoes dan sewadjib-nja mempoenjai rentjana, pedoman, pegangan, toedjoean dan maksoed tertentoe. Djangan memboeta toeli, alias ngawoer atau membabi boeta.
  4. “Tertib, hati-hati dan teliti”, demikianlah sifat Boeraq dalam melaksanakan toegasnja. Oleh sebab itoe maka ‘amal kita hendaknja memenoehi sifat-sifat dan sjarat-sjarat terseboet, ialah sjarat-sjarat sempoernanja ‘amal. Mafhoem.
  5. “Datar atau stabil”, sehingga bagi si penoempang, bagi si amil pelakoe seolah-olah perdjalanan itoe dilakoekan pada djalan rata, tiada mendaki poela toeroen. Bagi kita bolehlah diertikan: Istiqamah, tetap loeroes, tegak teroes meneroes, de-ngan tiada oebah dan hentinja. Tiada djoerang jang tjoeram-dalam, atau boekit jang tinggi, tiada tjobaan jang manis (fitnah hasanah) atau godaan pahit, jang boleh memperlambat, menghambat atau menggagalkan oesaha soetjinja. Ta’ lapoek karena hoedjan, ta’ lekang karena panas. Teroes madjoe djalan menoedjoe Mardla-tillah, dengan tidak menghiraukan tjoba dan goda apa dan manapoen djoega. Atau dengan kata-kata lain: Sjoekoer di masa menerima ni’mat anoegerah jang besar maoepoen jang ketjil, dan sabar di dalam menderita malapetaka, kesengsaraan dan matjam-matjam kesoekaran dlahir dan bathin. Itoelah sikap bathinijah jang sebaik-baiknja bagi setiap Moeslim, teroetama Moedjahid!
  6. “Ta’at dan Patoeh” kepada penoempangnja. Siamil-pelakoe jang memegang peranan dan bertanggoeng djawab atas keselamatan perdjalanan, haroes pandai dan tjakap mengoeasai kendali, memegang kekang. Djangan sekali-kali terbawa oleh nafsoe, atau alat dan sjarat ‘amal, sehingga sjarat dan alat ‘amal djasmani haroes ta’at dan patoeh kepada pimpinan rohani, roeh dan djiwa si amil. Sebab roeh dan djiwalah jang bertanggoeng djawab atas keselamatan ‘amal (perdjalanan) dan boekan alat dan sjarat ‘amal, seperti pantja indera dan lain-lain, selandjoetnja roeh dan djiwa-poen haroes ta’at dan patoeh sepenoehnja kepada Allah, pemberi toegas kepada sekalian hamba-Nja, segenap amilin.

Demikianlah beberapa sifat dan thabi’at Boeraq, jang boleh kita ambil tamsil dan I’tibar daripadanja, satoe tjermin ma’ani dan madjazi jang memboeahkan hikmah dan adjaran.

——-——-

Bersambung ke halaman selanjutnya…