BAB XVI
MENJAKSIKAN KEKOEASAAN ALLAH

Sebeloem meneroeskan oeraian ringkas daripada perdjalanan soetji ini selan-djoetnja, baiklah dioeraikan di sini, bahwa selama dalam perdjalanan soetji terseboet, Rasoeloellah Clm. berkesempatan melihat dan menjaksikan beberapa tanda-tanda kekoe-asaan Allah. Ialah petoendjoek-petoendjoek jang njata bagi setiap hamba kekasih-Nja, teroetama bagi Rasoeloellah Clm. sendiri.

… li noerijahoe min ajati-Na

Indonesianja koerang lebih : “.. agar Kami memperlihatkan atau mempersaksikan kepadanja (Nabi Moehammad Clm.) akan ajat-ajat (tanda-tanda kekoeasaan) Kami ”

Beberapa tjontoh daripada tanda-tanda kekoeasaan Allah jang diperlihatkan-Nja kepada Nabi Kekasih-Nja ialah :

1. Soerga dan Neraka; wa’ad dan wa’id Allah; djandji pemberian pahala dan penoe-roenan siksa,

2. Nasib orang-orang pelanggar Hoekoem-hoekoem Allah, seperti: pemabok, pemain, penzinah, pengchianat, penghasoed, pemakan riba, pengoempat dan lain-lain sebagainja. Semoeanja itoe ditampakkan-Nja dengan djelas, terang dan njata.

3. Dan nikmat Koernia jang didjandjikan-Nja dan sekalian hamba-Nja, serta mentjon-toh soennah Nabi-Nja, melakoekan ‘amal shaleh dan lain-lain sebagainja.

Hikmah dan Adjaran

Djika kita soeka mendjeladjah, mengoepas, meneliti, mampeladjari dan merenoeng-kan segala berita kenjataan jang disampaikan Rasoeloellah Clm. kepada oemmat pengi-koetnja, Insja Allah kita akan dapat memperoleh petoendjoek-petoendjoek jang benar-benar pada djalan jang loeroes, jang dapat membedakan dan memisahkan salah dan benar, bathil dan haq, neraka dan soerga dan seteroesnja.

Hikmah dan adjaran seroepa itoe hendaknja djangan hanja meroepakan dongeng dan tjerita, jang hanja sedap, merdoe didengar dan njaman dikata. Melainkan hendaknja mendjadi ‘ilmoe rasich, jang masoek dan meresap ke dalam djiwa dan pikiran kita, ter-tanam dalam hati sanoebari kita sedalam-dalamnja, laksana djangkar seboeah kapal jang lagi menoeroenkan saoeh di pelaboehan samoedera. Selandjoetnja, ‘ilmoe seroepa itoe hendaknja segera diwoedjoedkan dalam bentoek ‘amal-shaleh, ialah ‘amal sepan-djang adjaran Islam. Lantaran ‘ilmoe jang tidak disertai dengan ‘amal, bagaikan pohon jang berboenga tapi tidak berboeah.

————

Bersambung ke halaman selanjutnya…