SEKELUMIT KISAH SUNAN KAJENAR atau SYEH SITI JENAR (Bagian : 3)

Oleh : Damar Shashangka

Ucapan Syeh Siti Jenar sangat besar dampaknya bagi image beliau. Kubu PUTIHAN semakin getol menghakimi kubu ABANGAN.

Sesungguhnya memang apa yang diucapkan beliau, terlalu tinggi untuk didengar oleh mereka-mereka yang baru saja mengenal spiritualitas. Namun, pada hakikatnya, memang benarlah apa yang beliau ucapkan.

Siapakah DIA YANG TAK TERBAYANGKAN itu? Siapakah RUH manusia itu? Sesungguhnya tiada beda. Ibarat udara yang terkurung dalam sebuah karet sintetis mainan anak-anak yang biasa disebut Balon, dengan udara bebas yang ada ditempat terbuka. Apakah kita bisa membedakannya? Sebuah karet sintetis yang bernama Balon, ibarat Suksma Sariira ( Badan Halus) dan Sthula Sariira (Badan Kasar) manusia. Dan udara yang terkurung didalamnya ibarat Atma Sariira ( Ruh ). Dan udara yang ada ditempat terbuka adalah Brahman itu sendiri.

Suksma Sariira dan Sthula Sariira, keduanya adalah produk Prakrti, produk Alam, yang muncul karena diadakan, karena diciptakan. Dan sesuatu yang diadakan, diciptakan dari ketiadaan, pasti akan memiliki limitasi, memiliki batas kegunaan. Dan pada saatnya, pasti akan berakhir. Oleh karenanya, kedua produk ini disebut produk Maya, produk khayalan, produk fana.

Sedangkan Atma Sariira (Ruh), tidak diciptakan. Tidak diadakan. Dari dulu ada, sekarang dan sampai selamanya. Atma Sariira adalah bagian yang tak terpisahkan dari Brahman. Apabila Atma Sariira masih terbelenggu oleh Suksma Sariira dan Sthula Sariira, tampaklah ia sebagai MANUSHA. Namun, apabila Atma Sariira ( Ruh ) telah lepas dari belenggu Suksma Sariira dan Sthula Sariira, maka apakah bisa dibedakan lagi mana Atman mana Brahman? Keduanya sudah MENYATU LAGI. Sudah MANUNGGAL lagi. Inilah MANUNGGALING KAWULA GUSTI!.

Setiap kali Syeh Siti Jenar berdzikir dgn sendirinya beliau menangkap suara dzikir yg berbunyi lain. Subhani, Alhamdu li, La ilaha illa ana wa ana al-akbar, fa’budni (Maha Suci Aku, segala puji untuk- Ku, tiada Tuhan selain Aku, Maha besar Aku, sembahlah Aku). Walaupun telinga beliau mendengarkan orang di sekitarnya membaca dzikir Subhana Allah, Al-hamduli Allahi, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, fa’buduhu, namun suara yg di dengar sebaliknya, sebagai esensi bunyi hadist : “Man ‘arafa Nafsahu faqad ‘arafa Rabbahu” ( Siapa yang mengenal Diri Sejatinya, sungguh dia telah tahu siapa Tuhannya). Dan Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadist Nabi Muhammad yang berbunyi : “Al-Insan sirri wa Ana sirruhu” (Manusia adalah Rahasia-Ku dan Aku adalah rahasianya).

Apabila sudah mencapai puncak spiritualitas seperti ini, apabila sudah mencapai maqam (tingkat) Tajjali ( Allah terlihat nyata) seperti ini. Maka, bisakah kita membedakan mana Jesus mana Bapa? Bisakah kita membedakan mana Siddharta Gautara mana Buddha? Bisakah kita membedakan mana Krishna mana Bhagavan? Bisakah kita membedakan mana Syeh Siti Jenar mana……………………………..Mengapa kita bertengkar? Mengapa kita saling merasa paling benar? Dan yang merasa paling benar adalah mereka yang baru mempelajari kulit Islam, kulit Hindhu, kulit Buddha dan kulit Kristen. Mereka belum menemukan ‘Puncak Kesadaran’ yang seharusnya mereka cari. Yang menjadi tujuan pengajaran Krishna, Buddha, Jesus dan Muhammad. Mereka mengajarkan semua manusia untuk itu, bukan mengajarkan kulit luar yang berbeda-beda. Kulit luar hanya sekedar metode. Kulit luar hanya sebuah alat, sebuah sarana, untuk mencapai tujuan ini! Sadarlah!

Maka, bila Syeh Siti Jenar yang telah mampu melampaui belenggu Suksma Sariira ( Nafs ) dan Sthula Sariira ( Jasad ), walaupun nampaknya Atma ( Ruh ) beliau masih terkurung oleh kedua produk fana, produk Maya ini, namun sesungguhnya Ruh beliau telah MENYATU lagi dengan Maha Ruh, yang dulu pernah meniupkan Ruh itu kedalam Nafs dan Jasad! Dalam Nafs atau Suksma Sariira beliau, hanya tersisa Nafs Muthmainnah ( Badan halus yang tenang ) atau Guna Sattva ( Watak suksma sariira yang stabil). Mengapa kita jadi terkecoh hanya karena beda istilah? Dari metode Islam, disebut Nafs Muthmainnah. Dari metode Hindhu disebut Guna Sattva. Apanya yang beda? Kecuali kalimatnya semata. Kecuali kulit luar yang berupa kata-kata semata. Sedangkan esensinya, SAMA! Maka, inilah yang saya maksud JANGAN TERJEBAK METODE! JANGAN DIPERBUDAK METODE! KARENA JIKA ANDA TERJEBAK! ANDA AKAN TERSESAT!

Kisah Syeh Siti Jenar-pun, berlanjut seperti dibawah ini :

Asmaradana

Syeh Lemah Bang nayogyani
Prapta ing ari Jumungah,
Nuju Ramadlan wulane,
Marengi tanggal ping lima,
Kumpule Pra Auliya’,
Anedheng kalaning dalu,
Ngrakit papan kang prayoga.

Sakehing Para Wali,
Samya paguneman Rahsa,
Ing Giri Gajah enggone,
Akarsa musyawaratan,
Ing bab masalah tekad,
Den waspada ing Hyang Agung,
Wajib sami nyatakena.

Kang samya angulah ilmu,
Lamun bijaksaneng driya,
Dadi wijang sayektine,
Tan beda lan puruhita,
Mungguh Rahsaning rasa,
Pralambanging pasang semu,
Tan liyan saking punika.

Nadyan akeh kang wewisik,
Wosing wasana wus ana,
Mung kari met pratikele,
Ing sawurira pepekan,
Kangjeng Sinuhun Benang,
Ingkang miwiti karuhun,
Lan Sunan Kalijaga.

Sunan Cirebon lan kang rayi,
Padha nerang Syeh Lemah Bang,
Lan Sunan Majagung-e,
Suhunan Ing Banten,
Lawan Suhunan Giri Gajah,
Samya agunem ing ilmu,
Jenenge masalah tekad.

Jeng Sinuhun Ratu Giri,
Amiwiti angandika,
He sanak manira kabeh,
Pratingkahe wong makripat,
Aja dadi parbutan,
Dipun sami ilmunipun,
Padha peling pinelingan.

Wong wewolu dadi siji,
Aja na kang kumalamar,
Dipun rujuk ing karepe,
Den waspada ing Pangeran,
Nenggih Sinuhun Benang,
Ingkang miwiti karuhun,
Amedhar ing pangawikan.

Ing karsa manira iki,
Iman tokid lan makripat,
Weruh ing kasampurnane,
Lamun masiha makripat,
Mapan durung sampurna,
Dadi batal kawruhipun,
Pan maksih rasa rumasa.

Sinuhun Benang ngukuhi,
Sampurnane wong makripat,
Suwung ilang paningale,
Tan ana kang katingalan,
Iya jenenging tingal,
Manteb Pangeran Kang Agung,
Kang anembah kang sinembah.

Pan karsa manira iki,
Sampurnane ing Pangeran,
Kalimputan salawase,
Tan ana ing solahira,
Pan ora darbe seja,
Wuta tuli bisu suwung,
Solah tingkah saking Allah.

Sinuhun Benang anuli,
Ngandikani Wali samya,
Heh sanak manira kabeh,
Punika kekasih alam,
Yen mungguh ing manira,
Jenenge Roh semunipun,
Ing Roh-e Nabi Muhammad.

Ora beda ing Roh iki,
Yen sedya mutabangatan,
Tan beda ing panunggale,
Kadya paran karsandika,
Matur Wali sadaya,
Boten sanes kang winuwus,
Sampun atut sabda Tuwan.

Pundi kang ingaran Nabi,
Jenenge Roh ing semunya,
Mapan iku kekasihe,
Sadurunge jagad dadi,
Mapan jinaten tunggal,
Den dadekaken karuhun,
Kang minangka kanyatahan.

Sinuhun Majagung nenggih,
Amedhar ing pangawikan,
Ing karsa manira dene,
Iman Tokid lan Makripat,
Tan kocap ing akherat,
Mung padha samengko wujud,
Ing akherat ora ana.

Nyatane Kawula Gusti,
Iya kang muji kang nembah,
A0pan mangkono lakone,
Ing akherat ora ana,
Yen tan anaa Iman,
Tan weruh Jatining Ilmu,
Ora cukup dadi janma.

Jeng Sunan Ing Gunungjati,
Amedhar ing pangawikan,
Jenenge Makripat mengko,
Awase marang Pangeran,
Tan ana ingkang liyan,
Tan ana roro telu,
Allah pan amung kang Tunggal.

Jeng Sunan Kalijaga ngling,
Amedhar ing pangawikan,
Den waspada ing mengko,
Sampun ngangge kumalamar,
Den awas ing Pangeran,
Dadya paran awasipun,
Pangeran pan Ora Rupa.

Ora Arah Ora Warni,
Tan Ana ing Wujudira,
Tanpa Mangsa Tanpa Enggon,
Sejatine Ora Ana,
Lamun Ora Ana-a,
Dadi jagadipun suwung,
Ora Ana Wujudira.

Syeh Benthong samya melingi,
Amedhar ing tekadira,
Kang aran Allah Jatine,
Tan ana liyan Kawula,
Kang dadi kanyatahan,
Nyata ing Kawulanipun,
Kang minangka Katunggalan.

Kangjeng Molana Maghribi,
Amedhar ing pangawikan,
Kang aran Allah Jatine,
Wajibul Wujud kang ana,
Syeh Lemah Bang ngandika,
Aja-na kakehan semu,
IYA INGSUN IKI ALLAH.

NYATA INGSUN KANG SEJATI,
JEJULUK PRABHU SADMATA,
TAN ANA LIYAN JATINE,
INGKANG BANGSA ALLAH,
Molana Maghribi mojar,
Iku jisim aranipun,
Syeh Lemah Bang ngandika.

Kawula amedhar ilmi,
Angraosi Katunggalan,
Dede jisim sadangune,
Mapan jisim ora ana,
Dene kang kawicara,
Mapan Sejatining Ilmu,
Amiyak warana.

Lan malih sadaya ilmi,
Sampun wonten kumalamar,
Yekti tan ana bedane,
Salingsingan punapaa,
Dening sedya kawula,
Ngukuhi jenenging ilmu,
Sakabehe iku padha.

Kangjeng Syeh Maulana Maghribi,
Sarwi mesem angandika,
Inggih leres ing semune,
Puniku dede wicara,
Lamun ta kapyarsa-a,
Dening wong akathah saru,
Punika dede rerasan.

Tuwan ucapna pribadi,
Aja-na wong amiyarsa,
Anuksma ing lathi dhewe,
Puniku ujar kekeran,
Yen kena-a Tuwan,
Amalangi jenengipun,
Bok sampun kadi mangkana.

Nenggih Jeng Sunan Giri,
Amedhar ing pangawikan,
Pasthine Allah Jatine,
Jejuluk Prabhu Sadmata,
Sampun wancak wicara,
Tan ana pepadhanipun,
Anging Allah Ingkang Tunggal.

Ya ta sakathahing Wali,
Angestokaken sadaya,
Mapan sami ing kawruhe,
Amung sira Syeh Lemah Bang,
Tan kena pinalangan,
Cinegah Wali sadarum,
Tan owah ing tekade.

Angandika Syeh Siti Brit,
Pan sampun ujar manira,
Dennya nututi kepriye,
Dhasare ingkang amedhar,
Pamejange maring wang,
Puniku wuruking Guru,
Datan kenging ingowahan.

Ameksa tan kena gingsir,
Sinuwalan ing ngakathah,
Tan kena owah tekade,
Sampun ujar linakonan,
Pan wus jangjining Suksma,
Sunan Cirebon ngandika rum,
Sampun ta Tuwan mangkana.

Punika ujaring jangji,
Yekti binunuh ing kathah,
Nenggih sampun ing khususe,
Wong ingkang ngaku Allah,
Ngandika Syeh Lemah Bang,
Lah mara Tuwan den gupuh,
Sampun ngangge kalorehan.

Dhasar kawula labuhi,
Ngulati pati punapa,
Pan pati iku parenge,
Sarenge sih kawimbuhan,
Pan tansah kawisesa,
Kang teka jatining suwung,
Ana Kadim ana anyar.

Ngulati punapa malih,
Ora ana liyan-liyan,
Apan apes salawase,
Anging Allah Ingkang Tunggal,
Ya jisim iya Allah,
Taukhid tegese puniku,
Apan Tunggal Kajatennya.

Sakathahe Para Wali,
Pra samya mesem sadaya,
Miyarsa pamuwuse,
Kukuh tan kena ingampah,
Saya banjur micara,
Amiyak warananipun,
Ora ngangge sita-sita.

Angaku jeneng pribadi,
Andadra dadi rubeda,
Ngreribedi wekasane,
Nerang anerak syara’,
Rembuge andaliga,
Mawali Pra Wali Wolu,
Winalon kurang walaka.

Lajeng abubaran sami,
Kang Para Wali sadaya,
Kondur ing padalemane,
Mung Jeng Sunan Giri Gajah,
Kang kawogan anglunas,
Kang murang syara’-ing ngelmu,
Mumpung durung ngantos lama.

Jeng Sunan Giri nyagahi,
Ing sirnane Syeh Lemah Bang,
Yen sampun prapteng masane,
Adege Nata ing Demak,
Bedhahing Majalengka,
Sadaya samya jumurung,
Lajeng samya sasowangan.

Terjemahan

Syeh Lemah Bang menepati janji, Datang pada hari Jum’at, Tepat pada bulan Ramadlan, Bersamaan dengan tanggal lima, Kumpulnya Para Auliya’, Pada waktu malam hari, Telah disiapkan tempat yang sepatutnya.

Seluruh Para Wali, Hendak membahas masalah Ilmu Rahsa (Ilmu Sejati). Di Giri Gajah tempatnya,Bermusyawarah, Tentang pencapaian masing-masing, Akan kebenaran Hyang Agung ( Maha Agung ), Untuk saling dinyatakan kepada semua yang hadir.

Mereka yang tengah mendalami Ilmu (Sejati), Apabila tajam kesadarannya, Akan terang pemahamannya, Begitulah orang yang berguru mendalami Ilmu (Sejati), Menyibak pusat rasanya rasa, Menguliti segala perlambang dan simbolisme, Hanya dengan demikian intisari (esensi)nya bisa didapatkan.

Walaupun banyak wejangan ( berbagai metode dan konsep), Intisari (esensi)-nya pasti sama, Tinggal bagaimana kesadaran kita mampu menangkapnya, Setelah genap semua yang hadir, Kangjeng Sinuhun Benang, Yang memulai, Lantas Sinuhun Kalijaga.

Kemudian Sunan Cirebon (Sunan Gunungjati) dan adik beliau, Tengah membicarakan cara menghadapi Syeh Lemah Bang, Juga Sunan Majagung, Sinuhun Banten, Dipimpin oleh Sunan Giri Gajah, Hendak membahas Ilmu (Sejati), Mengungkapkan pencapaian masing-masing.

Jeng Sinuhun Ratu Giri, Memulai pembicaraan,Hai saudaraku semuanya,
Etika manusia yang telah mencapai Ma’rifat ( Pencapaian spiritual tertinggi ),Tidak pantas jika saling berebut benar, Maka dari itu mari satukan pendapat, Dan saling ingat mengingatkan.

Semua Wali harus menyatu, Jangan berbantahan sendiri-sendiri, Satukan pendapat kita, Tentang kebenaran Tuhan (yang telah kita capai masing-masing), Lantas Sinuhun Benang, Memulai pertama kali, Menyampaikan pencapaian spiritual beliau.

Menurut pendapatku, Tingkatan Iman ( Keyakinan ), Taukhid ( Ke-Esa-an), dan Ma’rifat ( Melihat Kebenaran Sejati ), Masih harus ditambah lagi satu tingkatan yaitu MENYADARI KESEMPURNAAN SEJATI, Apabila masih dalam tingkat Ma’rifat, Belumlah sempurna, Karena masih sekedar ‘MELIHAT’, belum ‘MENYADARI’. Sehingga masih mengira-ngira.

Sinuhun Benang meyakini benar, Kesempurnaan Ma’rifat, Kosong Hilang Penglihatan makhluk, Tiada lagi yang terlihat, Karena keadaan sang pelihat, Hanya ‘MELIHAT’ PANGERAN KANG AGUNG (TUHAN YANG AGUNG), (Tiada lagi terlihat lain, kecuali hanya) Yang Menyembah dan Yang Disembah.

Jelasnya maksudku (Sunan Benang) ini, Kesempurnaan Sejati, Adalah terliputi selamanya ( oleh Dzat-Nya ), Tiada lagi gerak (makhluk), Tiada lagi kehendak (makhluk), Buta tuli bisu kosong (kemakhlukan kita), Dan segala gerak dan kehendak hanya dari Allah.

Lantas Sinuhun Benang, Menanyakan kepada Para Wali, Wahai saudaraku semua, Inilah Kekasih Semesta, Yang ada didalam diri kita semua, Yaitu Ruh kita ini, Dan nama Ruh kita sebenarnya adalah Muhammad ( Yang Terpuji).

Tiada beda semua Ruh itu, Apabila diperbandingkan, Tak ada beda satu sama lainnya, Bagaimanakah pendapat saudaraku semua? Menjawab semua Wali, Sudah benar apa yang anda yakini, Kami semua sependapat.

Manakah sesunguhnya yang dinamakan Nabi Muhammad, Sesungguhnya adalah nama dari Ruh, Itulah Kekasih Allah, Sebelum semuanya tercipta, Berada dalam Jinaten Tunggal (Kesejatian Tunggal/ Jadi Satu dengan Allah), Lantas ditiupkan dahulu, Sebagai perwujudan Allah. ( Sunan Benang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Ruh manusia dan Allah adalah SATU. Tapi beliau tidak terang-terangan mengatakannya.)

Sinuhun Majagung kemudian, Menyampaikan pencapaian spiritual beliau,
Menurut pendapatku ( Sunan Majagung ), Iman ( Keyakinan ), Taukhid ( Ke-Esa-an ) dan Ma’rifat ( Pencapaian tertinggi spiritual), Tidak ada gunanya di akherat (kata akherat maksud Sunan Majagung adalah PUNCAK SPIRITUAL) nanti, Hanya dibutuhkan pada saat ini saja ( Termasuk konsep belaka), Di akherat tidak ada.

Wujud nyata Kawula ( Hamba ) dan Gusti ( Tuhan ) hanya ada didunia ini, Terlihat memuji dan menyembah, Padahal sesungguhnya, Di akherat tidak terlihat Dua ( maksudnya Kawula dan Gusti. Intinya Sunan Majagung hendak berkata Kawula dan Gusti itu SATU, tapi sama seperti Sunan Benang, beliau juga tidak terang-terangan), Apabila tidak mempunyai Iman ( Keyakinan ) tentang hal ini, Tidak akan tahu Kesejatian Ilmu, (Apabila tidak mengetahui Kesejatian Ilmu, maka ) tidak lengkap menjadi manusia.

Jeng Sunan Gunungjati, Menyampaikan pencapaian spiritual beliau, Sesungguhnya Ma’rifat itu, Penglihatannya hanya melihat Tuhan semata, (Apabila sudah mengetahui Tuhan, maka akan menyadari) Tidak ada yang lain lagi selain Dia, Tak ada yang kedua dan ketiga ( Sunan Gunungjati sebenarnya juga hendak mengatakan, TIDAK ADA LAGI KAWULA DAN GUSTI JIKA TELAH MENCAPAI MA’RIFAT, YANG ADA CUMA GUSTI. TIDAK ADA LAGI DUALITAS, ATAU TRINITAS LAGI. KAWULA DAN GUSTI ADALAH SATU. Karena KAWULA telah lebur kedalam GUSTI. INILAH TAUKHID. INILAH KE-ESA-AN. Tapi, beliau sama seperti Sunan Benang dan Sunan Majagung, tidak berani mengatakan terang-terangan). Hanya Allah Yang Maha Tunggal.

Sunan Kalijaga berbicara, Menyampaikan pencapaian spiritual beliau, Sadarlah senantiasa, Jangan sampai tergoyahkan, Senantiasa Menyadari Adanya Tuhan, Bagaimana cara menyadari-Nya? Bukankah Tuhan tidak ber-Wujud?

Tidak ber-Kedudukan disuatu tempat juga Tidak ber-Bentuk, Tidak ada Wujud-Nya, Tanpa Ruang dan Waktu, Sesungguhnya ALLAH TIDAK ADA, (Allah yang personil, yang berpribadi seperti yang dipahami orang awam) APABILA BEGITU, Sesungguhnya ALLAH ITULAH KEKOSONGAN ABADI, DIA TIDAK BERWUJUD. (Sunan Kalijaga tidak mau membicarakan tentang KESATUAN WUJUD (WAJIBUL WUJUD) seperti yang lain. Beliau hanya memberikan gambaran bahwasanya apa yang dinamakan Allah itu adalah KEKOSONGAN ABADI YANG MUTLAK, SUMBER SEGALANYA. Jadi, jika kita MENYATU LAGI DENGAN YANG MUTLAK itu, maka itu dimungkinkan. Sunan Kalijaga, tidak mau membahas tentang MANUNGGALING KAWULA GUSTI. Karena beliau sepaham dengan Syeh Siti Jenar.)

Syeh Benthong lantas berkata, Menyampaikan pencapaian spiritual beliau, Yang disebut Allah sesungguhnya, Tak lain adalah Kawula ( Hamba ) ini juga, Yang menjadi KENYATAAN WUJUD-NYA, Benar-benar nyata Ada-Nya terlihat pada Kawula-Nya, Karena Gusti (Tuhan) dan Kawula (Hamba) adalah Satu. ( Syeh Benthong lebih berani berbicara. Terlihat disini.)

Kangjeng Maulana Maghribi, Menyampaikan pencapaian spiritual beliau,
Yang disebut Allah sesungguhnya, WAJIBUL WUJUD (WUJUD YANG HARUS ADA). ( Syeh Maulana Maghribi, tidak mau berbicara dalam. Terlihat disini). Dan Syeh Lemah Bang kemudian berkata, Jangan berputar-putar, IYA INGSUN IKI ALLAH. (IYA AKU INI TUHAN).

Nyatalah AKU yang Sejati, Bergelar Prabhu Sadmata ( Raja bermata enam. Shiva adalah Avatara Brahman. Jika Shiva bermata tiga, maka Brahman bermata enam. Inilah maksud ‘jargon’ spiritual waktu itu). Tidak ada lagi yang lain, Apa yang disebut Allah itu. Maulana Maghribi berkata, Yang anda tunjuk itu adalah jasad, Syeh Lemah Bang menjawab.

Hamba membuka rahasia Ilmu Sejati, Membahas tentang Kesatuan Wujud, Tidak membahas Jasad (yang fana), Jasad sudah terlampaui, Yang saya ucapkan adalah Sejati-nya Ilmu, Membuka Segala Rahasia.

Dan lagi sesungguhnya semua Ilmu, Tidak ada yang berbeda, Sungguh tiada beda, Sedikitpun tidak, Menurut pendapat hamba, Meyakini bahwasanya Ilmu itu,Semuanya sama.

Kangjeng Syeh Maulana Maghribi, Sambil tersenyum berkata, Benarlah sesungguhnya apa yang kamu katakan, Akan tetapi itu bukan bahan pembicaraan, Apabila sampai terdengar, Oleh banyak orang sangat tabu,Hal itu bukan bahan percakapan.

Ucapkanlah sendiri, Jangan sampai terdengar oleh orang lain, Cukup terdengar oleh telinga sendiri, Hal itu adalah Sabda larangan, Apabila bisa, Saya menyarankan, Janganlah seperti itu.

Lantas Jeng Sinuhun Giri, Menyampaikan pencapaian spiritual beliau, Sudah pasti Allah itu sesungguhnya, Bergelar Prabhu Sadmata, Janganlah semua yang hadir disini sembrono dalam berbicara, Dia tidak ada bandingannya, Hanya Allah Yang Maha Tunggal.

Mendengar kata-kata Sunan Giri ( yang turun ketingkat syari’at), Seluruh Wali terdiam dan menta’ati, (Sunan Giri berkata kepada Syeh Lemah Bang), Hanya kamu wahai Syeh Lemah Bang, Tidak bisa dihalangi, Tidak bisa dicegah oleh semua Wali, Tetap tak berubah pendapat kamu.

Berkata Syeh Siti Brit, Sudah menjadi tekad hamba, Bagaimanapun juga,
Karena semua itu adalah wejangan, Diwejangkan kepada hamba, Oleh Guru hamba, Tidak bisa lagi dirubah.

Dipaksapun tidak bisa surut, Dibujuk oleh semua Para Wali, Tak pula berubah tekadnya, Sudah menjadi ucapan umum, Dan sudah menjadi hukum syariat, Demikian Sunan Cirebon ( Sunan Gunungjati) berkata,Janganlah tuan seperti itu.

Sudah ditentukan, Hukumnya adalah dibunuh (Qisas), Khusus bagi mereka, Yang mengaku Allah, Berkata Syeh Lemah Bang, Segeralah laksanakan, Jangan ditunda-tunda lagi.

Memang sudah saya niati, Mencari kematian yang bagaimana lagi, Sebab bersamaan dengan kematian, AKAN DATANG KASIH-NYA, YANG MELIPUTI AKU, DAN KEKOSONGAN YANG SEJATI AKAN DATANG PADAKU. Tidak perlu disesali sebab diriku ini memang terdiri dari YANG KEKAL (Ruh) dan YANG FANA (Nafs dan Jasad).

Mau mencari apa lagi? Tidak ada lagi pencapaian yang lebih sempurna (selain hal ini). Yang fana selamanya pasti akan kembali ke fana, Yang kekal akan kembali kepada Allah Yang Tunggal, Dan jasadku yang sesungguhnya adalah Ruh ini, Iya Ruh Iya Allah, Satu. Taukhid itu namanya, Satu kesatuan dalam Kesejatian.

Seluruh Para Wali, Tersenyum semuanya, Mendengar apa yang diucapan Syeh Siti Jenar, Kokoh tidak bisa digoyahkan, Sangat berani, Membuka segala rahasia, Dengan tidak segan-segan lagi.

Menyibak Kesejatian Diri-Nya, Keberaniannya membikin masalah, Menjungkir balikkan syara’ (Hukum), Kata-katanya sangat berani, Dicegah oleh semua Wali, Namun seolah-olah kurang juga yang mencegah beliau.

Lantas hendak bubar, Para Wali semua, Untuk pulang ketempat tinggalnya masing-masing, Dan Sunan Giri Gajah, Yang berhak memutuskan hukuman, Bagi yang menjungkir balikkan syara’, Mumpung belum terlalu lama.

Jeng Sunan Giri menyanggupi, Akan menjatuhkan hukuman mati bagi Syeh Siti Jenar, Apabila sudah sampai pada waktunya, Pelantikan Sultan Demak, Setelah berhasil merebut kekuasaan dari Majalengka ( Majapahit), Seluruh Wali menyetujui, Lantas pulang kekediaman masing-masing.

(Bersambung)

25 Komentar

 1. dedekusn berkata:

  Huebatsssss….

  SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1430 H
  Semoga segala pengorbanan kita mendapat ridho dan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.. Amin

 2. Love4Live berkata:

  itu yang saya kagumi dari Syekh Siti Jenar.

 3. itempoeti berkata:

  lanjut ke bagian 4…

 4. bri berkata:

  kang cepi selamat malam..
  salam sejarah^^
  kang…. bri dksh ewoods trs bri share lagii ke kamu kang
  cobaa liiat duluu..semoga kang cepi suka^^
  selamat istirahat dari aktifitas iaa kang
  mugia sehat rahayuu..amiin

 5. irfan berkata:

  pami pemaham ISlam adalah menemukan makna ketenangan yang semua agama bisa menemukannya asalkan bersungguh-sungguh. hal ini menjadikan manusia bingung dan bisa jadi membenarkan semua agama yang ada di bumi. mungkin ini ungkapan manusia yang masih mempelajari Islam hanya kulitnya saja.

 6. fitri berkata:

  bgs..

 7. hmm berkata:

  hmm tetap aneh, hakikat hakikat tidak tersembunyi di internet, nabi muhammad saw telah menyempurnakan dan tidak memisahkannya dengan realitas, keselamatan bukan untuk pribadi2, dan tidak melarikan diri dari tanggung jawab sosial dan menjauhinya, kesempurnaan manusia sebagai mahluk juga paduannya dengan realitas dan keterikatannya dengan dunia fana atau yg disebut alam kehidupan, keadilan untuk alam dengan proses2nya telah diajarkan nabi muhammad. don’t keep peace at your mind!

 8. hmm berkata:

  bukan kesempurnaan/kebaikan untuk pribadi, tapi untuk sekitar juga

 9. godogan berkata:

  tapi umat islam harus hati2, jgn sampai terjebak irama genderang pihak lain karena blind dan tak mampu pahami berbagai kelompok2 realitasnya, harus berani mengajak dan memulai saling bicara dan buka ruang komunikasi dan memilah, jika tak setuju perang irak dan afghan, ygn kita musuhi adalah tentaranya dan pihak2 doyan perang. justru kita perkuat soft power dan jalin hubungan dgn pihak2 anti perang irak ato afghanistan seperti komunitas2 non pemerintah us ato eropa paling tidak untuk memastikan hak2 beribadah dan has2 dasar yg di tahan di guantanamo, perkuat bulan sabit merah. ingat basmalah, DENGAN MENYEBUT NAMA ALLOH YANG MAHA PENGASIH MAHA PENYAYANG. dan merebut keunggulan iptek, menciptakan generasi rabbani yg haus ilmu dan menjadikan islam sebagai rahmat semesta alam, umat pertengahan yg seimbang dunia dan akherat, yg adil. jika tak mau jadi pelabelan kita harus selesaian akar permasalahan dan jgn hanya menyalahkan pihak lain saja, jika akarnya layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi maka umat wajib mendorong pemda2 untuk lebih memenuhi layanan tersebut, daripada kita terpancing untuk berbuat anarkis ataupun ikuti permainan pihak2 tertentu dan merusak pondasi2 yg telah ada. yg minor dan mayor saling memahami dan membuka ruang dialog, krn nkri benar2 telah diincar dan diperas habis2an tanpa melihat latar ideologi apapun rakyat negeri ini. pendekar2 ham dan hak sipil ataupun apapun namanya, jgn selalu membuat konterversi dengan menyalahkan ideologi atau agama tertentu atau pelabelan2, sedikt2 radikal. lebih baik mendorong rakyat u lebih berilmu, sehat, dan berduit sejahtera. sekarang kenapa para pecalang di kasus nyepi tdk disorot sebagai kasus radikalisasi agama?krn mereka memiliki hak sebagai mayoritas di daerahnya dan hak berkeyakinan sebagai mayoritas untuk menegakkan aturannya, tapi mereka masih membuka ruang2 dialog dan jika pas hari jumat pun bisa berjalan normal, jadi yg penting saling buka ruang dialog, jadi muslim pun di daerah tertentu boleh juga donk. pelajaran untuk terutama kalangan ham atau apapun namamu untuk jgn menimbulkan konterversi dan membuat pelabelan/penuduhan2 thd phak2 tertentu, jadinya kerja kalian kayaknya enteng banget koar2 dan penggalngan opini yg tidak menyelesaikan realitas masalah. lha mabuk2an kan bisa berbahaya, coba sampeyan2 lihat anak2 muda indonesia?apa banyak yg gitu anak2 muda korsel atau singapura yg suka oplos mirasantika?

 10. godogan berkata:

  lebih baik bersama kita bersama menyusun pertahanan rakyat semesta dangan pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan2 untuk jalur logistik. buat2 bank/lumbung nelayan, petani, peternak, dll. tentukan jalur2 logistik, penetapan harga atas bawah di rantai2 aliran barang, kayak bank sampah sistemnya bagus tuh. bayangkan kelompok nelayan sprt kelompok tani tapi bisa jadi pionir menjadikan air sbagai kesatuan wilayah nusantara dan gerilyawan2 sipil pendukung tni al ato cost guard atau bea cukai?

 11. godogan berkata:

  saya yakin usa ato rrc pasti berpikir keras dengan konsep pertahanan semesta ini, sulit dibendung, unit2 kecil yg lincah, beruntung sekali dengan konsep deklarasi Djuanda

 12. godogan berkata:

  di jaman dulu di kekaisaran china, para diplomat2 luar negeri luar bahkan dipandu oleh militer kaisar, agar tak bisa membuat peta wilayah negerinya, teknologi gps?penerapan strategi ini?

 13. Telah kutingggalkan dua buah pegangan kepada kalian umat islam..yang tidak akan kalian tersesat selamanya selama berpegang kepada keduanya

  yaitu Al-Qur’an dan Assunnah…

  apakah kita sebagai umat islam akan menerima sebagian isi AlQuran dan membuang sebagian lainnya…

  ikuti petunjuk Allah dan RasulNya pasti selamat dunia Akhirat…

  jika syariat tidak penting … buat apa Rasulullah dan Alquran memerintahkan kita menjalankan syariat…

  syariat itu pohon dan hakikat itu buahnya…jadi harus kedua2nya…

  bagaimana bisa membaca alQuran jika tidak belajar dari awal…jika semua langsung mempelajari intisarinya saja….semua bisa kacau…karena semua akan menganggap benar apa yang diperbuatnya dan bersandar bahwa diri mereka Allah itu sendiri….

  akan banyak peperangan…dan bagi mereka yang menganggap hakikat penting dan syariat itu tidak penting katanya berputar-putar…itu salah ….

  mengapa jika dalam ibadah syariat ditinggalkan …dan langsung menuju hakikat…
  tapi jika dalam kehidupan sehari2 tidak bisa meninggalkan syariat…

  masih makan, masih minum , masih suka uang / harta, masih gila jabatan…masih berat bersedekah masih enggan menolong sesama…bukankah kita Allah…mengapa masih butuh dunia …

  berhati2lah belajar tentang yang Goib…Allah dan RasulNya telah jelas memberi batasan dan rambu2…

  bacalah Kitab Suci Al-Quran dari awal hingga penghabisan…bacalah jangan hanya memiliki Al-Quran akan tetapi tidak tau apa yang Allah perintahkan…baca, pahami, amalkan…ikhlas dan tulus mengharap RidhoNya…niscaya jawaban akan semua itu akan muncul dengan ijinNya …

  karena jika semua hanya belajar hakikat dan meninggalkan syariat…maka benarlah sabda Nabi Muhammad Saw. bahwa ” islam tidak akan tinggal kecuali namanya saja dan Alquran tidak tinggal kecuali tulisannya saja…

  karena semua orang islam hanya mengaku islam saja akan tetapi tidak tau apa yang diperintahkan dan tidak tau bagaimana cara membaca kitab sucinya sendiri…

  kalau hanya untuk berbuat baik dan mencari makna kebaikan dan kedamaian…terkadang orang tidak beragama bisa jauh lebih baik dan damai dari orang yang beragama…pertanyaannya sudah benarkah yang mereka lakukan…

  ingat Iblis tidak akan memberi kemudahan kepada mereka yang menuju jalan Allah….Rasul diutus membawa hukum dan perintah2 Allah bukan hanya sekedar iling dan ingat saja sudah cukup…dan meninggalkan syariat Allah…padahal pemahaman hakikat kita hanya kedok karena kita enggan dan malas menjalankan perintah Allah dan RasulNya….

  ingat hanya karena meninggalkan syariat…Sunan Kalijaga pernah mengutuk seseorang menjadi monyet…baca sejarahnya…ini membuktikan hakikat dan syariat itu tidak dapat dipisahkan…

  Nabi diutus untuk menyampaikan ajaran kebenaran dari Allah sang Pencipta…sudahkah kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah atau hanya sibuk berlari dari ajaranNya….

  saya bukan putihan ataupun abangan…saya hanya hamba Allah yang mencoba belajar menuju kejalanNya yang diridhoiNya…
  Allahu Akbar

  1. gendis berkata:

   artikelnya cukup tendensius untuk pecah belah umat islam.

   1. broto seno berkata:

    Yang pemecah belah itu adalah Qur’an karangan MuhaMAD ; Sebelum nya pribumi Indonesia bersatu ; Qur’an datang warga pribumi Nusantara dipecah menjadi yg percaya qur’an dan yg tidak percaya qur’an; Yg percaya dipuji dan diberi janji masuk surga ( yg ternyata hanya janji kosong – seperti tersirat dalam ayat ” Inaloha asytara almukmin bi…jannah “; Yang tidak percaya di cap orang tidak baik ; Padahal yg tidak percaya adalah pribumi yg baik , yg menjunjung GUSTI = Tuhan leluhur warga Indonesia . Kasihan pribumi yg percaya ; di bohongi janji kosong untuk memerangi saudara2 sendiri .Kepada saudara2 warga yg setia kpd Gusti , mari kita bersama2 membela BANGSA yg telah lama dijajah oleh pedagang doa dari Arab itu ; Negara kita Indonesia ; NKRI berpancasila ; Kita ikuti REVOLUSI MENTAL dari kabinet Pres. Jokowi . Kita tegakkan kembali kekuatan PANCASILA ; Kita sadarkan warga yg terbius janji surga bohong itu . Kita kembalikan KEBERANIAN kita ; Membela PANCASILA ; Semoga . bersambung ! SEBARKAN ?

 14. perdalamlah ilmu syariat dan hakikat…dan bukan untuk memunculkan pertentangan…

  tidak ada paksaan dalam agama…dan tugas kita hanya memberi peringatan…hanya Allah yang mengubah hati manusia itu sendiri…

  semangatlah berdakwah tapi bukan semangat mencela dan mencaci karena perbedaan…

  jika dakwah kita tidak didengar serahkan semua itu kepada Allah karena semua menjalani takdir yang ditulis oleh Allah Azza Wajala…

  Allah Tuhan maha Adil dan Bijaksana…dan Maha Suci Tuhanku dari semua prasangka orang orang kafir….

 15. sayid berkata:

  maaf….penafsiran anda tentang prabhu sadmata cenderung tendensius menafsirkan prabhu sadmata dgn sivha berkepala 6 atau brahma berkepala 3……bukan itu maksud kanjeng susuhunan syeh siti jenar…….saya dapat mengerti karena anda ( penulis ) beraliran sivha budha ……alangkah baiknya biarkan bagian ini diartikan apa adannya tidak usah ditafsirkan begitu …… terimakasih.

 16. Sandi Kaladia berkata:

  Bagi IBNU SINA , AL GHAZALI, IBNU RUSYID, MUHAMAD QUTUB, AL KINDI, AL FARABI dll yang termasuk ketagori Filsuf Islam termasyhur, jika mereka masih hidup mungkin akan berdiskusi secara kondusif dengan Filsuf Sunda Mandalajati Niskala.
  Terutama Al Farabi mungkin akan diberi tahu oleh Mandalajati Niskala tentang Wujud Tuhan, tapi pastinya harus berjanji untuk dirahasiakan.

  Saya bertanya kepada Mandalajati Niskala tentang Syekh Siti Jenar. Beliau menjawab: “Tidak perlu bertanya tentang Syekh Siti Jenar, yang penting adalah kenali Tuhan dengan sebenar-benarnya, maka kau AKAN SEPERTI SYEKH SITI JENAR”.

  Atas segala pencapaian Produk Berpikir mereka, Mandalajati Niskala memberikan apresiasi dengan rasa hormat.

  MANDALAJATI NISKALA
  Seorang Filsuf Sunda Abad 21
  Menjelaskan Dalam Buku
  SANG PEMBAHARU DUNIA
  DI ABAD 21,
  Mengenai
  HAKEKAT DIRI

  Salah seorang peneliti Sunda yang sedang menulis buku
  “SANG PEMBAHARU DUNIA DI ABAD 21,
  bertanya kepada Mandalajati Niskala:
  “Apa yang anda ketahui satu saja RAHASIA PENTING mengenai apa DIRI itu? Darimana dan mau kemana?
  Jawaban Mandalajati Niskala:
  “Saya katakan dengan sesungguhnya bahwa pertanyaan ini satu-satunya pertanyaan yang sangat penting dibanding dari ratusan pertanyaan yang anda lontarkan kepada saya selama anda menyusun buku ini.
  Memang pertanyaan ini sepertinya bukan pertanyaan yang istimewa karena kata “DIRI” bukan kata asing dan sering diucapkan, terlebih kita beranggapan diri dimiliki oleh setiap manusia, sehingga mudah dijawab terutama oleh para akhli.
  Kesimpulan para Akhli yang berstandar akademis mengatakan BAHWA DIRI ADALAH UNSUR DALAM DARI TUBUH MANUSIA.
  Pernyataan semacam ini hingga abad 21 tidak berubah dan tak ada yang sanggup menyangkalnya. Para Akademis Dunia Barat maupun Dunia Timur banyak mengeluarkan teori dan argumentasi bahwa diri adalah unsure dalam dari tubuh manusia. Argumentasi dan teori mereka bertebaran dalam ribuan buku tebal. Kesimpulan akademis telah melahirkan argumentasi Rasional yaitu argumentasi yang muncul berdasarkan “Nilai Rasio” atau nilai rata-rata pemahaman Dunia Pendidikan.
  Saya yakin Andapun sama punya jawaban rasional seperti di atas.
  Tentu anda akan kaget jika mendengar jawaban saya yang kebalikan dari teori mereka.
  Sebelum saya menjawab pertanyaan anda, saya ingin mengajak siapapun untuk menjadi cerdas dan itu dapat dilakukan dengan mudah dan sederhana.
  Coba kita mulai belajar melacak dengan memunculkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kata DIRI, JIWA dan BADAN, agar kita dapat memahami apa DIRI itu sebenarnya. Beberapa contoh pertanyaan saya susun seperti hal dibawah ini:
  1)Apa bedanya antara MEMBERSIHKAN BADAN, MEMBERSIHKAN JIWA dan MEMBERSIHKAN DIRI?
  2)Apa bedanya KEKUATAN BADAN, KEKUATAN JIWA dan KEKUATAN DIRI?
  3)Kenapa ada istilah KESADARAN JIWA dan KESADARAN DIRI sedangkan istilah KESADARAN BADAN tidak ada?
  4)Kenapa ada istilah SEORANG DIRI tetapi tidak ada istilah SEORANG BADAN dan SEORANG JIWA?
  5)Kenapa ada istilah DIRI PRIBADI sedangkan istilah BADAN PRIBADI tidak ada, demikian pula istilah JIWA PRIBADI menjadi rancu?
  6)Kenapa ada istilah KETETAPAN DIRI dan KETETAPAN JIWA tetapi tidak ada istilah KETETAPAN BADAN?
  7)Kenapa ada istilah BERAT BADAN tetapi tidak ada istilah BERAT JIWA dan BERAT DIRI?
  8)Kenapa ada istilah BELA DIRI sedangkan istilah BELA JIWA dan BELA BADAN tidak ada?
  9)Kenapa ada istilah TAHU DIRI tetapi tidak ada istilah TAHU BADAN dan TAHU JIWA?
  10)Kenapa ada istilah JATI DIRI sedangkan istilah JATI BADAN dan JATI JIWA tidak ada?
  11)Apa bedanya antara kata BER~BADAN, BER~JIWA dan BER~DIRI?
  12)Kenapa ada istilah BER~DIRI DENGAN SEN~DIRI~NYA tetapi tidak ada istilah BER~BADAN DENGAN SE~BADAN~NYA dan BER~JIWA DENGAN SE~JIWA~NYA?
  13)Kenapa ada istilah ANGGOTA BADAN tetapi tidak ada istilah ANGGOTA JIWA dan ANGGOTA DIRI?
  Beribu pertanyaan seperti diatas bisa anda munculkan kemudian anda renungkan. Saya jamin anda akan menjadi faham dan cerdas dengan sendirinya, apalagi jika anda hubungkan dengan kata yang lainnya seperti; SUKMA, RAGA, HATI, PERASAAN, dsb.
  Kembali kepada pemahaman Akhli Filsafat, Ahli Budaya, Akhli Spiritual, Akhli Agama, Para Ulama, Para Kyai dan masyarakat umum BAHWA DIRI ADALAH UNSUR DALAM DARI TUBUH MANUSIA. Mulculnya pemahaman para akhli seperti ini dapat saya maklumi karena mereka semuah adalah kaum akademis yang menggunakan standar kebenaran akademis.
  Saya berani mengetasnamakan Sunda, bahwa pemikiran di atas adalah SALAH.
  Dalam Filsafat Sunda yang saya gali, saya temukan kesimpulan yang berbeda dengan pemahaman umum dalam dunia ilmu pengetahuan.
  Setelah saya konfirmasi dengan cara tenggelam dalam “ALAM DIRI”, menemukan kesimpulan BAHWA DIRI ADALAH UNSUR LUAR DARI TUBUH MANUSIA. Pendapat saya yang bertentangan 180 Derajat ini, tentu menjadi sebuah resiko yang sangat berat karena harus bertubrukan dengan Pendapat Para Akhli di tataran akademik.
  Saya katakan dengan sadar ‘Demi Alloh. Demi Alloh. Demi Alloh’ saya bersaksi bahwa diri adalah UNSUR LUAR dari tubuh manusia yang masuk menyeruak, kemudian bersemayam di alam bawah sadar. ‘DIRI ADALAH ENERGI GAIB YANG TIDAK BISA TERPISAHKAN DENGAN SANG MAHA TUNGGAL’. ‘DIRI MENYERUAK KE TIAP TUBUH MANUSIA UNTUK DIKENALI SIAPA DIA SEBENARNYA’. ‘KETAHUILAH JIKA DIRI TELAH DIKENALI MAKA DIRI ITU DISERAHTERIKAN KEPADA KITA DAN HILANGLAH APA YANG DINAMAKAN ALAM BAWAH SADAR PADA SETIAP DIRI MANUSIA’.
  Perbedaan pandangan antara saya dengan seluruh para akhli di permukaan Bumi tentu akan dipandang SANGAT EKSTRIM. Ini sangat beresiko, karena akan menghancurkan teori ilmu pengetahuan mengenai KEBERADAAN DIRI.
  Aneh sekali bahwa yang lebih memahami mengenai diri adalah Dazal, namun sengaja diselewengkan oleh Dazal agar manusia sesat, kemudian Dazal menebarkan kesesatan tersebut pada dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan ‘DI UFUK BARAT’ maupun ‘DI UFUK TIMUR’.
  Sebenarnya sampai saat ini DAZAL SANGAT MEMAHAMI bahwa DIRI adalah unsur luar yang masuk menyeruak pada seluruh tubuh manusia. DIRI merupakan ENERGI KEMANUNGGALAN DARI TUHAN SANG MAHA TUNGGAL. Oleh karena pemahaman tersebut DAZAL MENJADI SANGAT MUDAH MENGAKSES ILMU PENGETAHUAN. Salah satu ilmu yang Dia pahami secara fasih adalah Sastra Jendra Hayu Ningrat Pangruwating Diyu. Ilmu ini dibongkar dan dipraktekan hingga dia menjadi SAKTI. Dengan kesaktiannya itu Dia menjadi manusia “Abadi” dan mampu melakukan apapun yang dia kehendaki dari dulu hingga kini. Dia merancang tafsir-tafsir ilmu dan menyusupkannya pada dunia pendidikan agar manusia tersesat. Dia tidak menginginkan manusia mamahami rahasia ini. Dazal dengan sangat hebatnya menyusun berbagai cerita kebohongan yang disusupkan pada Dunia Ilmu Pengetahuan, bahwa cerita Dazal yang paling hebat agar dapat bersembunyi dengan tenang, yaitu MENGHEMBUSKAN ISU bahwa Dazal akan muncul di akhir jaman, PADAHAL DIA TELAH EKSIS MENCENGKRAM DAN MERUSAK MANUSIA BERATUS-RATUS TAHUN LAMANYA HINGGA KINI.
  Ketahuilah bahwa Dazal bukan akan datang tapi Dazal akan berakhir, karena manusia saat ini ke depan akan banyak yang memahami bahwa DIRI merupakan unsur luar dari tubuh manusia YANG DATANG MERUPAKAN SIBGHOTALLOH DARI TUHAN SANG MAHA TUNGGAL. Sang Maha Tunggal keberadaannya lebih dekat dari pada urat leher siapapun, karena Sang Maha Tunggal MELIPUT SELURUH JAGAT RAYA dan kita semua berada TENGGELAM “Berenang-renang” DALAM LIPUTANNYA.
  Inilah Filsafat Sunda yang sangat menakjubkan.
  Perlu saya sampaikan agar kita memahami bahwa Sunda tidak bertubrukan dengan Islam, saya temukan beberapa Firman Allohurabbul’alamin dalam Al Qur’an yang bisa dijadikan pijakan untuk bertafakur, mudah-mudahan semua menjadi faham bahwa DIRI adalah “UNSUR KETUHANAN” yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk dikenali dan diserah~terimakan dari Sang Maha Tunggal sebagai JATI DIRI, sbb:
  1)Bila hamba-hambaku bertanya tentang aku katakan aku lebih dekat (Al Baqarah 2:186)
  2)Lebih dekat aku daripada urat leher (Al Qaf 50:16)
  3)Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami disegenap penjuru dan pada nafasmu sendiri (Fushshilat 41:53)
  4)Dzat Allah meliputi segala sesuatu (Fushshilat 41:54)
  5)Dia (Allah) Bersamamu dimanapun kamu berada (Al Hadid 57:4)
  6)Kami telah mengutus seorang utusan dalam nafasmu (AT-TAUBAH 9:128)
  7)Di dalam nafasmu apakah engkau tidak memperhatikan (Adzdzaariyaat 51:21)
  8)Tuhan menempatkan DIRI antara manusia dengan qolbunya (Al Anfaal 8:24)
  9)Aku menciptakan manusia dengan cara yang sempurna (At Tin 95:4)
  Jawaban mengenai APA DIRI ITU. DARIMANA & MAU KEMANA (Sangkan Paraning Dumadi), akan saya jelaskan secara rinci dan tuntas pada sebuah buku.

  JAMAN BARU DATANG UNTUK MEMBUKA TABIR
  SANGKAN PARANING DUMADI
  SANGKAN PARANING DUMADI
  SANGKAN PARANING DUMADI

  Dalam Penggalian MANDALAJATI NISKALA
  Memasuki Ruang Insun, Telah Melahirkan
  Konsepsi SANGKAN PARANING DUMADI
  Yang Fitrah, Original & Sangat Anyar.
  KONSEPSI TERSEBUT BETUL BETUL BEGITU
  SEDERHANA, NAMUN SANGAT MENYERUAK
  DI KEDALAMAN YANG TANPA BATAS, sbb:

  1♥Barang siapa yang memahami NAFAS~nya,
  akan memahami rahasia HU~DA~RA~nya.
  (HU~DA~RA adalah Whitehole berupa potensi
  JAWAHAR AWAL, yang menjadi sistem
  TRI TANGTU DI BUWANA, dan jadilah ketentuan
  Tuhan SEGALA MACAM KEJADIAN
  SECARA SISTEMIK TERMASUK MANUSIA)

  2♥Barang siapa yang memahami HU~DA~RA~nya,
  akan memahami potensi HI~DI~RI~nya.
  (Potensi HI~DI~RI meliputi:
  HI adalah alam Subconcious
  DI adalam alam Concious
  RI adalah alam HIperconcious)

  3♥Barang siapa yang memahami HI~DI~RI~nya,
  akan memahami satuan terkecil DI~RI~nya.
  (Tribaka, Panca Azasi Wujud &
  Panca Maha Buta)

  4♥Barang siapa yang memahami DIRI~nya,
  akan memahami HI~DIR~nya.
  (Kesadaran Semesta = Kesadaran Manunggal)

  5♥Barang siapa yang memahami HI~DIR~nya,
  akan memahami satuan terkecil ATMA~nya.
  (Kehidupan JAWAHAR AKHIR yang mengendap
  pada Tribaka)

  6♥Barang siapa yang memahami ATMA~nya,
  akan memahami TAMAT~nya.
  (Reaktor Nuklir dari akumulasi satu
  Oktiliun Tribaka pada tubuh manusia,
  yang segera memasuki Blackhole
  untuk keluar dari Jagat Raya
  dan meledak menjadi Bigbang,
  di ruang hampa, gelap gulita,
  bertekanan minus)

  7♥Barang siapa yang memahami TAMAT~nya,
  akan memahami WIWIT~nya.
  (Ledakan Bigbang membentuk Whitehole
  yaitu berupa potensi Jawahar Awal
  di Jagat Raya Baru)

  Peringatan dari Mandalajati Niskala:
  “JIKA ANDA SULIT UNTUK MEMAHAMI,
  LEBIH BAIK ABAIKAN SAJA. TERIMA KASIH)
  ════════════════════════════
  Syair Sunda:
  JAWAHAR AKHIR NGARAGA~DIA
  ditulis ku Mandalajati NIskala

  Atma na sakujur raga.
  Hanargi museur na tazi.
  Bobot Bentang JAGAT RAYA panimbangan.
  Paeunteung eujeung.

  Ziro sazironing titik Nu Maha Leutik.
  Madet dina JAGAT LEUTIK.
  Gumulung sakuliahing cahya.
  Ngahideung Nu Maha Meles.
  Ngan beuratna Maha Beurat.

  Insun gumulung nu Tilu NGAMANUNGGAL;
  PARA~TRI~NA, NI~TRI~NA jeung
  HOLIK~TRI~NA dina Jawahar Akhir.

  Tandaning Insun lulus nurubus.
  Lolos norobos, Robbah lalakon.
  Kaluar tina Sapanunggalan Gusti Nu Maha Suci.
  Bitu ngajelegur.
  Manggulung-gulung kabutna.
  Huwung nungtung ngahujung.

  Jadi jumadi ngajadi.
  INSUN ROBBAH NGARAGADIA.
  Gelar Ngajawahar Awal.
  Gusti papanggih jeung Gusti.
  Dina babak carita SAWA~RAGA~ANYAR.

  Ahuuung Ahuuung Ahuuung Aheeeng.
  ════════════════════════════
  Artikulasi Sunda:
  PANTO JAWAHAR AWAL
  KA PANTO JAWAHAR AKHIR
  ditulis ku Mandalajati NIskala

  Manusa sategesna bagian ti Gustina.
  Kum eusi samesta KOKOJAYAN
  di jero HAWA~K GUSTI NU MAHA AGUNG
  (Zibghotulloh).

  Sagala rupa kaasup Manusa MANUNGGAL
  DINA JERO HAWA~K GUSTI NU MAHA AGUNG
  (Sapanunggalan).

  Gusti NU MAHA AGUNG mibanda TILU
  ENERGI PRIMER (Tri Tangtu Di Buwana),
  nu gumulung jadi tunggal tampa wates
  disebut;
  JAWAHARA HAWAL WAL HAKHIR (JHWH)

  SANG MAHA AGUNG
  nyaeta “JHWH” dina CAKUPAN ALAM MAKRO,
  mibanda:
  Energi “HU” Acining Cahi,
  Energi “DA” Acining Taneuh,
  Energi “RA” Acining Seuneu.
  Tiluanana Gumulung dina SAJATINING HUDARA,
  salaku PANTO HAWAL Zat Abadi Makro,
  nu disebut JAWAHAR HAWAL WHITEHOLE,
  nyaeta proses DIA NGAJADIKEUN INSUN.

  SANG MAHA LEMBUT
  nyaeta “JHWH” dina CAKUPAN ALAM MIKRO,
  mibanda:
  Energi “HU” Proton,
  Energi “DA” Netron,
  Energi “RA” Elektron.
  Tiluanana Gumulung dina SAJATINING HATOM,
  salaku PANTO HAKHIR Zat Abadi Mikro,
  nu disebut JAWAHAR HAKHIR BLACKHOLE,
  nyaeta proses INSUN JADI DIA.
  ════════════════════════════
  Filsuf Sunda MANDALAJATI NISKALA, sbg:
  Zaro Bandung Zaro Agung
  Majelis Agung Parahyangan Anyar.

  Klik di google Mandalajati Niskala
  BACALAH SELURUH SULUR BUAH PIKIRANNYA.

  Pengirim Komentar:
  @Sandi Kaladia

 17. broto seno berkata:

  Siti Jenar adalah pahlawan Pribumi untuk membebaskan diri dari tekanan faham Islam ( Arabisasi ) , Faham islam cenderung mematikan ajaran2 lokal seperti yg terjadi di Iran sehingga agama Zoroaster hampir punah sekarang ( Sekarang bertahan berkat upaya pribumi Iran yg cinta leluhur dan membelanya );Agama2 Asli pribumi Indonesia yg di bela Siti Jenar juga mengalami pengkerdilan oleh ulah penyebar2 Islam di Indonesia ,Bersyukur masih banyak yg bertahan; Mari kita galak kan revolusi mental . Hidup agama GUSTI ,Manunggal kawulo Gusti !

 18. brother70 berkata:

  Reblogged this on brotoseno66 and commented:
  Siti Jenar adalah pahlawan Pribumi untuk membebaskan diri dari tekanan faham Islam ( Arabisasi ) , Faham islam cenderung mematikan ajaran2 lokal seperti yg terjadi di Iran sehingga agama Zoroaster hampir punah sekarang ( Sekarang bertahan berkat upaya pribumi Iran yg cinta leluhur dan membelanya );Agama2 Asli pribumi Indonesia yg di bela Siti Jenar juga mengalami pengkerdilan oleh ulah penyebar2 Islam di Indonesia ,Bersyukur masih banyak yg bertahan; Mari kita galak kan revolusi mental . Hidup agama GUSTI ,Manunggal kawulo Gusti !

 19. brother70 berkata:

  brother70
  Mahmud Essad Bey, menurut Ir. Soekarno pernah berkata bahwa “Apabila agama dipakai buat memerintah, ia selalu dipakai sebagai alat penghukum ditangan raja-raja, orang zalim dan orang-orang tangan besi”.
  Inilah yg terjadi di Indonesia sekarang ! Bnyak bukti lapangan yg menunjukkan nya .

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s