Kelahiran Gerakan Islam Masa Penjajahan Belanda

Pada dasarnya gerakan Islam bertujuan kepada tegaknya agama Islam di muka bumi agar kedamaian dan kesejahteraan bagi umat Islam terwujud. Banyak ideologi atau paham yamng melandasi gerakan ini. Ada yang bersifat fillah dan sabilillah. Fillah adalah gerakan Islam yang berangkat dengan dakwah yang didasari oleh ilmu. Sedangkan sabilillah adalah gerakan dengan sifat kearah peperangan. Semua gerakan ini bertujuan sama akan tetapi gerakan ini harus melihat kapan waktu yang tepat untuk menggunakan cara fillah dan fisabilillah.

Yang terpenting dalam sebuah gerakan Islam adalah gerakan yang di dalamnya semua Muslim bersatu hati dan pikirannya yang dilandasi dengan sikap wala wal bara. Karena sebuah gerakan Islam tanpa barisan yang kuat akan mudah dihancurkan dengan gerakan musuh Islam yang memiliki barisan yang rapi. Oleh karena itu mari perlu adanya menyatukan pola pikir yang islami dan langkah dakwah Islam yang sesuai dengan metode Rasulullah SAW. (id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Islam)

Hadirnya Islam merupakan bukti autentik sebuah revolusi yang selama berabad-abad telah berperan sangat signifikan dalam panggung sejarah umat manusia. Tidak diragukan lagi, Islam telah menjadi penanda perubahan, bukan hanya dalam bidang teologi, tetapi juga di bidang sosial dan ekonomi. Sistem teologi Islam –dari sisi normatifnya – telah membentuk sikap mental muslim yang senantiasa concern terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan dan keadilan, dan inilah modal utama dalam membangun peradaban yang unggul dan utama. (pemikiranislam.wordpress.com)

Awal abad 20 masehi, penjajah Belanda mulai melakukan politik etik atau politik balas budi yang sebenarnya adalah hanya membuat lapisan masyarakat yang dapat membantu mereka dalam pemerintahannya di Indonesia. Politik balas budi memberikan pendidikan dan pekerjaan kepada bangsa Indonesia khususnya umat Islam tetapi sebenarnya tujuannya untuk mensosialkan ilmu-ilmu barat yang jauh dari Al Qur’an dan hadist dan akan dijadikannya boneka-boneka penjajah. Selain itu juga mempersiapkan untuk lapisan birokrasi yang tidak mungkin pegang oleh lagi oleh orang-orang Belanda.Yang mendapat pendidikan pun tidak seluruh masyarakat melainkan hanya golongan Priyayi (bangsawan), karena itu yang pemimpin-­pemimpin pergerakan adalah berasalkan dari golongan bangsawan.

Strategi perlawanan terhadap penjajah pada masa ini lebih kepada bersifat organisasi formal daripada dengan senjata. Berdirilah organisasi Serikat Islam merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia pada tahun 1905 yang mempunyai anggota dari kaum rakyat jelata sampai priyayi dan meliputi wilayah yang luas. Tahun 1908 berdirilah Budi Utomo yang bersifat masih bersifat kedaerahan yaitu Jawa, karena itu Serikat Islam dapat disebut organisasi pergerakan Nasional pertama daripada Budi Utomo.

Awal abad ke-20 ditandai lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental. Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia, yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam.

Organisasi kemasyarakatan Islam atau sering disebut Ormas Islam sungguh merupakan pilar penting dan strategis di negeri tercinta ini. Lebih-lebih bagi Ormas Islam tertua yang telah menyertai perjalanan sejarah bangsa ini. Sebutlah Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain yang telah berdiri jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Kiprah gerakan Islam tersebut kendati berbeda orientasi dan aktivitasnya sangatlah nyata. dan secara monumental telah menorehkan tinta emas dalam perjalanan umat dan bangsa tercinta ini. (shodiq.com)

Seperti apa sejarah kelahiran gerakan Islam pada masa penjajahan Belanda dan eksistensinya hingga saat ini ? Artikel selanjutnya mengupas tentang sejarah kelahiran gerakan-gerakan Islam diantaranya Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan NU.

Sejarah Kelahiran Gerakan-gerakan Islam di Indonesia

 • Sejarah Muhammadiyah
 • Sejarah Al-Irsyad
 • Sejarah Persis
 • Sejarah NU
 • Seputar Pendirian NU
 • 8 respons untuk ‘Kelahiran Gerakan Islam Masa Penjajahan Belanda

  Add yours

  1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga Allaah SWT selalu mencurahkan kasih sayang kepada KAUM MUSLIM : yang hidup maupun yang mati, di dunia maupun di akhirat – KHUSUSNYA SAYYIDINA WA NABIYYINA WA MAULAANAA MUHAMMAD SHALLALLAAHU’ALAIHI WA AALIHI WA SHABIHI WA UMMATIHI WA BARAKA WAS SALLAM, PARA LELUHUR BELIAU – KHUSUSNYA NABI IBRAAHIIM ‘ALAIHISSALAAM, PARA KELUARGA BELIAU – KHUSUSNYA AHLUL BAIT, PARA SAHABAT BELIAU – KHUSUSNYA KHULAFAUR RASYIDIIN, PARA SALAF AL-SHAALIH – KHUSUSNYA 10 SAHABAT YANG DIJAMIN MASUK SURGA, PARA IMAM –KHUSUSNYA 4 IMAM BESAR MADZHAB AHLUS SUNNAH & 12 IMAM BESAR MADZHAB SYI’AH, PARA WALI – KHUSUSNYA PARA ANGGOTA “WALI SONGO”, PARA ULAMA KHUSUSNYA KH HASYIM ASY’ARI (NU), KH AHMAD DAHLAN (MUHAMMADIYAH), HOS COKROAMINOTO (SAREKAT ISLAM / PSII), AHMAD HASAN (PERSIS), SYEIKH AHMAD BIN MUHAMMAD ASSOORKATY AL-ANSHARY (AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH). Aamiin yaa Allaah yaa rabbal ‘aalamiin.

   Asyhaduu anlaa ilaaha illallaah wa asyhaduu anna muhammadarrasuulullaah

   A’uudzubillaahiminasysyaithaanirrajiim

   Bismillahirrahmaanirrahiim

   Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin,
   Arrahmaanirrahiim
   Maaliki yaumiddiin,
   Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin,
   Ihdinashirratal mustaqiim,
   Shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladhaaliin

   Aamiin

   Bismillaahirrahmaanirrahiim

   Alhamdulillaahirabbil ‘aalamiin, hamdan yuwaafi ni’amahu, wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi lii jalaali wajhika, wa ‘azhiimi sulthaanika.
   Allaahumma shali wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ajma’iin.
   Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya, umatnya semuanya.
   Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi ajma’iin. Shalaatan tunjinaa bihaa min jamii’il-ahwaali wal aafaat. Wa taqdhii lanaa bihaa jamii’al-haajaat. Wa tuthahhiruna bihaa min jamii’is-sayyi-aat. Wa tarfa’unaa bihaa ‘indaka a’lad-darajaat. Wa tuballighuna bihaa aqshal-ghaayaati min jamii’ilkhairaati fil hayaati wa ba’dal mamaat.
   Ya Allaah, limpahkanlah shalawat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya dan umatnya, shalawat yang dengannya kami selamat dari semua ketakutan dan bencana, dan Engkau sucikan kami dari semua kejahatan, Engkau angkat kami ke derajat yang tinggi di sisiMu, dan Engkau sampaikan semua cita-cita kami berupa kebaikan-kebaikan dalam hidup maupun sesudah mati.
   Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa nuuril anwaar. Wa sirril asraar. Wa tiryaqil-aghyaar. Wa miftaahil baabil yasaar. Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadanil-mukhtaari wa aalihil-ath-haari wa ash-haabihil akhyaar. ‘Adada ni’amillaahi wa afdhaalih.
   Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkah atas cahaya di antara segala cahaya, rahasia di antara segala rahasia, penetral duka, dan pembuka pintu kemudahan, junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, manusia pilihan, juga kepada keluarganya yang suci dan sahabatnya yang baik, sebanyak jumlah kenikmatan Allah dan karuniaNya.
   Allaahumma shalli shalatan kaamilah. Wa sallim salaaman taamman ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadanil-ladzii tanhallu bihil-‘uqad. Wa tanfariju bihil-kuruub. Wa tuqdhaa bihil hawaa-iju wa tunaalu bihir-raghaa-ibu wa husnul-khawaatim. Wa yustasqal-ghamaamu biwajhihil-kariim. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi fii kulli lamhatin wa nafasin bi’adadi kulli ma’luumin laka.
   Ya Allaah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan salaam yang sempurna pula, kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, yang dengan beliau itu Engkau lenyapkan kesusahan, Engkau tunaikan segala kebutuhan, dan diperoleh segala keinginan dan akhir hidup yang baik, serta diberi minum dari awan berkat wajahMu yang mulia. Juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya dalam setiap kejapan mata dan tarikan nafas, sebanyak jumlah pengetahuan yang Engkau miliki.
   Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadinil-habiibil-mahbuub. Syaafil ‘ilali wa mufarrijil-kuruub. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi wa baarik wa sallim.
   Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, kekasih dan yang dikasihi, (dengan izin Allah) penyembuh penyakit dan pelepas kesusahan, serta kepada keluarga, sahabat dan umatnya.
   Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fil-awwaliin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fil-aakhirin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fin-nabiyyiin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fil-mursaliin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fil mala-il a’laa ilaa yaumid-diin. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi ajma’iin.
   Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad di kalangan orang-orang terdahulu. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di kalangan orang-orang kemudian. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di kalangan para nabi. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di kalangan para rasul. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di kalangan para arwah hingga hari kemudian, serta kepada keluarga, sahabat dan umatnya.
   Allaahumma shali wa sallim wa baarik ‘alaa ruuhi Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulaanaa Muhammad fil arwaahi, wa ‘alaa jasadihil fil ajsaadi, wa ‘alaa qabrihi fil qubuuri. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ajma’iin.
   Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada ruh junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di alam ruh, dan kepada jasadnya di alam jasad, dan kepada kuburnya di alam kubur. Dan kepada keluarga, sahabat dan umatnya semua.
   Allaahumma shali wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ‘adada in’aamillaahi wa ifdhaalih.
   Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya, umatnya sebanyak jumlah nikmat Allah dan karuniaNya.
   Allaahumma shalli wa sallim wa baarik, ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa wa Maulaanaa Muhammadin wa ikhwaanihii minal anbiyaa-i wal mursaliin, wa azwaajihim wa aalihim wa dzurriyyaatihim wa ash-haabihim wa ummatihim ajma’iin.
   Ya Allaah, berilah shalawat serta keselamatan dan keberkahan, untuk junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad SAW dan saudara-saudaranya dari para Nabi dan Rasul, dan istri-istri mereka semua, keluarga mereka, turunan-turunan mereka, dan sahabat-sahabat dari semua Nabi dan Rasul, termasuk Sahabat-Sahabatnya Nabi Muhammad semua dan semua yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW.
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil jabbaar
   Laa ilaaha illallaah, subhaanar ra-uufirrahiim
   Laa ilaaha illallah, subhaanal ghafuurirrahim
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal kariimil hakiim
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci raja yang maha suci
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal qawiyyil wafiyy
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal lathiifil khabiir
   Laa ilaaha illallaah, subhaanash shamadil ma’buud
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghafuuril waduud
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal wakiilil kafiil
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kuat lagi maha memenuhi
   Tiada tuhan selain Allaah, yang maha halus lagi maha mengetahui
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang bergantung padanya segala hal lagi yang disembah
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengampun lagi maha pencinta
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha penolong lagi maha pelindung
   Laa ilaaha illallaah, subhaanar raqiibil hafiizh
   Laa ilaaha illallaah, subhaanad daa-imil qaa-im
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal muhyil mumiit
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal hayyil qayyuum
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal khaaliqil baari’
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengawasi lagi maha memelihara
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang hidup kekal lagi mengurus ciptaannya
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menghidupkan lagi mematikan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus ciptaannya
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menciptakan lagi menjadikan
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aliyyil ‘azhiim
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal waahidil ahad
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal mu’minil muhaimin
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal habiibisy syahiid
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal haliimil kariim
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha tinggi lagi maha besar
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha esa lagi tunggal
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memberi keamanan lagi maha memelihara
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhanyang maha mencintai lagi maha menyaksikan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha penyantun lagi maha mulia
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal awwalil qadiim
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal awwalil aakhir
   Laa ilaaha illallaah, subhaanazh zhaahiril baathin
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal kabiiril muta-‘aal
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal qaadhil haajat
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang pertama lagi terdahulu
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang awal dan yang akhir
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang nyata lagi yang rahasia
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha tinggi
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memenuhi semua keperluan
   Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil ‘arsyil ‘azhim
   Laa ilaaha illallaah, subhaanar rahmaanir rahiim
   Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbiyal a’laa
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal burhaanis sulthaan
   Laa ilaaha illallaah, subhaanas samii-‘il bashiir
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menguasai singgasana yang besar
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha tinggi
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki bukti kekuasaan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal waahidil qahhaar
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aliimil hakiim
   Laa ilaaha illallaah, subhaanas sattaaril ghaffaar
   Laa ilaaha illallaah, subhaanar ramaanid dayaan
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal kabiiril akbar
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha esa lagi maha mengalahkan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha menutupi kesalahan lagi maha pengampun
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha agung lagi maha besar
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aliimil ‘allaam
   Laa ilaaha illallaah, subhaanasy syaafil kaafi
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘azhiimil baaqii
   Laa ilaaha illallaah, subhaanash shamadil ahad
   Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil ardhi was samaawaati
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui lagi maha memeriksa
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menyembuhkan lagi mencukupi
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha kekal
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang bergantung padanya segala hal lagi esa
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghafuurisy syakuur
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘azhiimil ‘aliim
   Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil mulki wal alakuut
   Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil ‘izzati wal ‘azhamah
   Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil haibati wal qudrah
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengampun lagi maha membalas
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha mengetahui
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki kerajaan bumi dan langit
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan
   Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil kibriyaa-i wal jabaruut
   Laa ilaaha illallaah, subhaanas sattaaril ‘azhiim
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aalimil ghaiib
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal hamidil majiid
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal hakiimil qadiim
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki kebesaran dan kekuasaan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha menutupi kesalahan lagi maha besar
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menegtahui hal ghaib
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan ang maha bijaksana lagi maha terdahulu
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal qaadiris sattaar
   Laa ilaaha illallaah, subhaanas samii-‘il ‘aliim
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyil ‘azhiim
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘allaamis salaam
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal malikin nashiir
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kuasa lagi maha mnutupi kesalahan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mendengar lgi maha mengetahui
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha besar
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui lagi maha damai
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha raja lagi maha penolong
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyir rahmaan
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal qariibil hasanaat
   Laa ilaaha illallaah, subhaana waliyyil hasanaat
   Laa ilaaha illallaah, subhaanash shabuuris sattaar
   Laa ilaaha illallaah, subhaana khaaliqin nuur
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha pengasih
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha dekat kebaikannya
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan maha menguasai kebaikan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan maha penyabar lagi menutupi kesalahan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yan menciptakan cahaya
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyil mu’jiz
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal faadhilisy syakuur
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyil qadim
   Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil jalaalil mubiin
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal khaalishil mukhlish
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha mengalahkan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha utama lagi maha berterima kasih
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha terdahulu
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang punya keluhuran lagi maha menjelaskan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha murni lagi memurnikan
   Laa ilaaha illallaah, subhaanash shaadiqil wa’di
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal haqqil mubiin
   Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil quwwatil matiin
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal qawiyyil ‘aziiz
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal hayyil ladzii laa yamuut
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang benar janjinya
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha benar lagi maha menjelaskan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang punya kekuatan lagi maha kokoh.
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha hidup lagi tidak mati
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘allaamil ghuyuub
   Laa ilaaha illallaah, subhaanas sattaaril ‘uuyuub
   Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil ‘aalamiin
   Laa ilaaha illallaah, subhaanar rahmaanis sattaar
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui yang ghaib
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yan maha menutupi semua cacat
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki ampunan lagi dimintai pertolongan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan semesta alam
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengasih lagi maha menutupi
   Laa ilaaha illallaah, subhaanar rahiimil ghaffaar
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil wahhaab
   Laa ilaaha illallaah, subhaana qaadiril muqtadir
   Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil ghufraanil haliim
   Laa ilaaha illallaah, subhaana malikil mulk
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha penyayang lagi maha pengampun
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha agung lagi maha pemurah
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yangmaha kuasa lagi maha memberi kekuasaan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki semua kerajaan
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal baari-il mushawwir
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil jabbaar
   Laa ilaaha illallaah, subhaanallaahi ‘amma yashifun
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal jabbaaril mutakabbir
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal qudduusis shubbuuh
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menciptakan lagi memberi bentuk
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mulia lagi maha perkasa
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha perkasa lagi maha membangga
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan dari apa yang dianggap oleh orang kafir
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan dalam sosok dan sifat
   Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil malaa-ikati war ruuh
   Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil aalaa-I wanna’maa-i
   Laa ilaaha illallaah, subhaanal malikil maqshuud
   Laa ilaaha illallaah, subhaana hannaanil mannaan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan para malaikat dan ruh
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan pemilik tanda-tanda tinggi dan nikmat
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan raja yang menjadi tujuan
   Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengasih dan pemberi
   Laa ilaaha illallaah, sayyidina aadamu ‘alaihis salaam shafiyyullaah
   Laa ilaaha illallaah, sayyidina nuuhun ‘alaihis salaam najiyyulaah
   Laa ilaaha illallaah, sayyidina ibraahiimu ‘alaihis salaam khaliilullaah
   Laa ilaaha illallaah, sayyidina ismaa-‘iilu ‘alaihis salaam dzabiihullaah
   Laa ilaaha illallaah, sayyidina muusaa ‘alaihis salaam kaliimullaah
   Laa ilaaha illallaah, sayyidina daawuudu ‘alaihis salaam khaliifatullaah
   Laa ilaaha illallaah, sayyidina ‘iisaa ‘alaihis salaam ruuhullaah
   Laa ilaaha illallaah, sayyidina wa nabiyyina wa maulaana
   muhammadur rasuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam
   Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Aadam AS pilihan Allaah
   Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Nuuh AS diselamatkan Allaah
   Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Ibraahiim AS teman dekat Allaah
   Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Ismaa-‘iil AS yang disembelih Allaah
   Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Muusaa AS yang diajak bicara oleh Allaah
   Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Daawuudu AS khalifah Allaah
   Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina ‘Iisaa AS ruh Allaah
   Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina wa nabiyyina wa maulaana Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam utusan Allaah
   Allaahummarhamnaa bibarakati tauraati sayyidina muusaa ‘alaihis salaam wa injiili sayyidina ‘iisaa ‘alaihis salaam wa zabuuri sayyidina daawuudu ‘alaihis salaam wa furqaani sayyidina wa nabiyyina wa maulaana muhammad shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam, birahmatika yaa arhamar raahimiin, walhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin.
   Ya Allaah, kasihilah kami dengan berkah Taurat Sayyidina Muusaa AS, Injil Sayyidina ‘Iisaa AS, Zabuur Sayyidina Daawuud AS dan al-Furqaan / al-Qur-an sayyidina wa nabiyyina wa maulaana Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam utusan Allaah, dengan kasihmu, yang maha penyayang. Dan segala puji bagi Allaah, tuhan semesta.
   ALLAAHUMMAFTAHLII HIKMATAKA WANSYUR ‘ALAYYA MIN KHAZAA INI RAHMATIKA YAA ARHAMAR-RAAHIMIIN.
   Ya Allaah bukakanlah bagiku hikmah-Mu dan limpahkanlah padaku keberkahan-Mu, wahai Yang Maha Pengasih dan Penyayang
   RABBI INNII LIMAA ANZALTA ILAYYA MIN KHAIRIN FAQIIR.
   Ya Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.
   RABBI LAA TADZARNI FARDAN WA ANTA KHAIRUL WAARITSIN.
   Ya Allaah janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri dan engkau sebaik-baik dzat yang mewarisi. (QS. Al-Anbiya-i’: 89).
   Rabbana hablana min azwaajina, wa dzurriyyatina qurrata a’yuniw, waj’alna lil muttaqiina imaamaa.
   Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami jodoh dan keturunan sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
   اَللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَاكَمَارَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا
   “Allaahummaghfirlii waliwaalidayya war hamhumaa kama rabbayaanii shagiiraa”.
   “Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan Ibu Bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil”.
   “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Ahqaaf: 15).
   Ya Allaah, terimalah amal saleh kami, ampunilah amal salah kami, mudahkanlah urusan kami, lindungilah kepentingan kami, ridhailah kegiatan kami, angkatlah derajat kami dan hilangkanlah masalah kami.
   Ya Allaah, tetapkanlah kami selamanya menjadi Muslim, tetapkanlah kami selamanya dalam agama yang kau ridhai – Islam, tetapkanlah kami selamanya menjadi umat dari manusia yang paling engkau muliakan – Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulaanaa Muhammad Shallallaahu’alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi, wa baraka wassallam.
   Ya Allaah, percepatlah kebangkitan KAUM MUSLIM. Pulihkanlah kejayaan KAUM MUSLIM, Lindungilah KAUM MUSLIM dari kesesatan dan berilah KAUM MUSLIM tempat mulia di akhirat.
   Ya Allaah, jadikanlah INDONESIA DAN DUNIA MUSLIM tetap dimiliki KAUM MUSLIM, Jadikanlah INDONESIA DAN DUNIA MUSLIM baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. Jadikanlah DUNIA NON MUSLIM dimiliki KAUM MUSLIM. Jadkanlah musuh Islam ditaklukan KAUM MUSLIM.
   Allaahumma innaa nas’aluka salaamatan fiddiini waddun-yaa wal akhirati wa ’aafiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil ‘ilmi wabarakatan firrizqi wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan ‘indal mauti, wa maghfiratan ba’dal maut. Allahuma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minannaari wal ‘afwa ‘indal hisaab.
   Ya Allaah, sesungguhnya kami memohon pada-Mu keselamatan dalam agama, dunia, akhirat, kesejahteraan/kesehatan jasmani, bertambah ilmu pengetahuan, rezeki yang berkat, diterima taubat sebelum mati, dapat rahmat ketika mati dan dapat ampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami pada waktu sekarat dan selamatkanlah kami dari api neraka serta kami mohon kemaafan ketika dihisab.
   Allaahumma inna nas aluka husnul khaatimah wa na’uudzubika min suu ul khaatimah.
   Ya Allaah, sesungguhnya kami memohon pada-Mu akhir yang baik dan berlindung dari akhir yang buruk.
   Allaahuma inna nas’aluka ridhaka waljannata wana’uudzubika min shakhkhatika wannaar.
   Ya Allaah, sesungguhnya kami mohon keridhaan-Mu dan sorga, kami berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka.
   Allaahummadfa’ ‘annal balaa-a walwabaa-a walfahsyaa-a wasy-syadaa-ida walmihana maa zhahara minhaa wamaa bathana min baladinaa haadzaa khaash-shataw wamin buldaanil muslimuuna ‘aammah.
   Ya Allaah, jauhkanlah bencana, wabah, kekejian, kekerasan dan cobaan – yang terlihat maupun tersamar – dari negeri kami khususnya dan dari dunia Muslim umumnya.
   Allaahumma ahlikil kafarata walmubtadi-‘ata walmusyrikuun, a’daa-aka a’daa-ad diin.
   Ya Allaah, hancurkalah musuhmu, musuh agamamu, yaitu orang kafir, bid’ah dan musyrik.
   Allaahumma syatttit syamlahum wa faariq jam-‘ahum, wazalzil aqdaamahum.
   Ya Allaah, cerai beraikanlah persatuan mereka, goyahkanlah keyakinan mereka.
   Allaahumma adkhilnii mudkhala shidqiw wa-akhrijnii mukhraja shidqiw waj-‘al lii milladunka sulthaanan nashiiraa.
   Ya Allaah, masukkanlah kami melalui jalan yang benar, keluarkanlah kami melalui jalan yang benar, dan berilah aku kekuasaan yang menolong.

   YA ALLAAH, IZINKANLAH SEGALA NAMA DAN GELAR SAYYIDINA WA NABIYYINA WA MAULAANAA MUHAMMAD SHALLALLAAHU’ALAIHI WA AALIHI WA SHABIHI WA UMMATIHI WA BARAKA WAS SALLAM MEWUJUDKAN BERKAH KE SEANTERO SEMESTA – KHUSUSNYA BAGI KAMI, KELUARGA KAMI DAN KAUM MUSLIM.

   YA ALLAAH, BERILAH KAMI DAN PEMILIK / ADMIN SITUS INI – SERBASEJARAH.WORDPRESS.COM – BARAKAH-MU MELALUI PERANTARAAN BERBAGAI TULISAN DALAM SITUS ” SERBASEJARAH.WORDPRESS.COM”.

   —— doa khusus untuk PARA NABI, PARA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA, SEMUA YANG BERJASA PADA (PARA) NABI, PARA SALAF AL-SHAALIH, PARA WALI, PARA HABAIB, PARA IMAM, PARA ULAMA DAN SEMUA YANG BERJASA PADA ISLAM. Semoga Allaah selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.

   ALLAAHUMMAGHFIRLAHUM WARHAMHUM WA’AAFIHIM WA’FU ‘ANHUM
   ALLAAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHUM WA LAA TAFTINNAA BA’DAHUM WAGHFIRLANAA WALAHUM
   ———————

   Ya Allaah, dengan hak yang kau berikan pada kalimah syahadat, Surah al-Fatihah, Doa Kanzul ‘Arsy dan shalawat, salam dan berkah semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallaahu’alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka wassallam, kami mohon segala hal yang terbaik, segala hal yang terindah bagi semesta – khususnya kami, keluarga kami dan seluruh kaum Muslim.
   Ya Allaah, dengan segala hak yang kau berikan pada kalimah syahadat, Surah al-Fatihah, Doa Kanzul ‘Arsy dan shalawat, salam, berkah semoga selalu tercurah kepada Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulaanaa Muhammad Shallallaahu’alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam, kabulkanlah yaa Allaah segala doaku.
   Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa ‘adzaabannaar wa adkhilnal jannata ma’al abraar.
   Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksaan neraka serta masukanlah kami ke surga bersama orang-orang baik.
   Rabbanaa taqabbal minna innaka antassamii’ul aliimu wa tub’alainaa innaka antattawwaaburrahiim. Washshalallaahu ‘alaa sayyidinaa wa nabiyyinaa wa maulaanaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka wassallam.
   Tuhan kami, perkenankanlah do’a-do’a kami, karena sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat dan Maha Penyayang. Shalawat, salam dan berkah semoga dilimpahkan kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad s.a.w, atas keluarganya, sahabatnya dan umatnya semuanya.
   HASBUNALLAAH WANI’MAL WAKIIL NI’MAL MAULA WANI’MAN NASHIIR.
   Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung, Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
   Subhana rabbika rabbil ‘izzati, ‘amma yasifuuna wa salamun ‘alal anbiyaa-i wal mursaliin, walhamdulillahirabbil ‘aalamiin.

   Aamiin yaa Allaah yaa rabbal ‘aalamiin.

   Ganie, Indra – Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google

  You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  Connecting to %s

  Buat situs web atau blog di WordPress.com

  Atas ↑

  %d blogger menyukai ini: