Siapa Bagus Rangin ?

Tertarik untuk mengali dan mencari tokoh-tokoh perjuangan perlawanan terhadap Belanda di kurun abad 19 dan 20, secara tidak sengaja menemukan tulisan tentang Tokoh perlawanan Rakyat Jawa Barat yaitu Bagus Rangin, nama yang dijadikan nama jalan di daerah sekitar kampus UNPAD Bandung. Dr. A. Sobana Hardjasaputra, S.S., M.A Sejarawan senior Fak. Sastra Unpad, Anggota Pengurus Pusat Studi Sunda & Dewan Pakar Sejarah Budaya Ruwat (Rukun Wargi Tatar) Sunda, Mengupas tentang Siapa Bagus Rangin yang dimuat di Majalah Sunda Galura, Sept. 2007. Berikut tulisan beliau tentang Bagus Rangin (Maaf tulisannya dalam bahasa Sunda)

PERJUANGAN BAGUS RANGIN

Sajarah ngébréhkeun yén waktu bangsa Walanda ngajajah bangsa Indonesia, rahayat Jawa Barat henteu nurut kitu waé, siga munding dikeluhan, ka pihak kolonial. Harita rahayat Jawa Barat henteu cicingeun. Di sababaraha tempat, rahayat némbongkeun sikep baruntak. Numutkeun dokumén sajarah, dina awal abad ka-19 rahayat Jawa Barat geus némbongkeun sikep baruntak ka pihak kolonial, dimimitian ku rahayat Palimanan (Cirebon) anu diluluguan ku Bagus Rangin.

Saha ari Bagus Rangin?
Naha inyana boga wawanén baruntak? Bagus Rangin nya éta tokoh masyarakat daérah Cirebon anu pinuh ku élmu agama, loba luang tur lébér wawanén. Éta tokoh asalna ti Demak, turunan Embah Buyut Sambeng. Bapana Bagus Rangin ngaran Sentayem alias Buyut Téyom. Bagus Rangin boga tilu dulur lalaki. Lanceukna ngaran Buyut Bangin.

Dua adina Buyut Salimar jeung Ki Bagus Serit. Sentayem (Buyut Téyom) nya éta kiai (ajengan) anu kacida taatna kana ajaran agama Islam. Inyana mibanda ilmu agama anu luhur, nepika loba jalma jaradi muridna (santri), kaasup Bagus Rangin sadudulur. Dina ngalap élmu agama, Bagus Rangin lain ngan ngaguru ka bapana. Inyana ogé guguru ka hiji ulama Banten jujuluk Ama (Rama) Banten. Hasil gémbléngan bapana jeung Ama Banten dina widang élmu agama, Bagus Rangin jadi jalma soléh sarta remen tirakat. Bagus Rangin mibanda gedé wiwaha sarta lébér wawanén nanjeurkeun bebeneran. Kusabab kitu, Bagus Rangin jadi tokoh anu dipikasérab tapi dipiwanoh ku rahayat, sabab inyana teu sungkan tutulung kanu butuh ku pitulungna. Tabéat jeung sikep Bagus Rangin katohyan ku Sultan Cirebon. Samalah Sultan Cirebon méré kapercayaan ka Bagus Rangin jadi kapala daérah (Kabagusan) Jatitujuh. Dina éta kalungguhan, Bagus Rangin meunang pangkat sénapati. Sanggeus meunang kalungguhan, hubungan Bagus Rangin jeung rahayat beuki raket. Ogé inyana jadi apal, yén di antara urang pribumi anu jadi kapala daérah jeung Cina aya nu jadi anték kolonial. Mémang dina zaman jajahan, pihak kolonial ngagunakeun urang Cina di Indonesia jadi “kaki-tangan” kolonial dina widang ékonomi.

Kusabab kitu, Bagus Rangin lain ngan ceuceub ka Walanda, tapi ogé ka anték-antékna. Bagus Rangin némbongkeun sikep ngalawan pihak kolonial dimimitian ku jadi pamingpin gerakan rahayat Palimanan. Harita rahayat Palimanan kahirupanana beuki katalangsara. Ari sababna, lahan garapan rakyat (patani) diséwakeun ku kapala daérah ka Cina. Sanajan kitu, rahayat diperes tanagana pikeun ngolah lahan sarta kudu mayar pajeg anu jumlahna kawilang gedé. Rahayat teu cicingeun, maranéhna ngadatangan kapala daérah — demo mun kiwari mah –, meredih sangkan jumlah pajeg diturunkeun. Rahayat kacida kuciwana, sabab kapala daérah geus jadi anték Cina jeung Walanda, nepika henteu nedunan pameredih rahayatna. Kusabab kitu, rahayat Palimanan gilig pikeun baruntak, dipimping ku Bagus Rangin jeung adina (Bagus Serit). Saméméh nagayakeun gerakan, jalma- jalma anu jadi pasukan Bagus Rangin jeung Bagus Serit dilatih perang. Anggahota pasukan nu dipimping langsung ku Bagus Rangin jumlahna kira-kira 300 urang. Anu jadi sasaran gerakan nya éta padumukan kapala daérah jeung Cina di kota Palimanan. Wakil asistén residén Cirebon ogé jadi sasaran, nepika tiwas. Iraha tegesna gerakan rahayat Palimanan mimiti der, datana tacan kapaluruh. Anapon kitu, patali jeung éta gerakan, sumber kolonial mangrupa resolusi tanggal 25 Februari 1806, nyebutkeun ayana gerakan ngalawan pamaréntah kolonial di daérah Cirebon. Tangtu gerakan anu dimaksud dina éta resolusi teh nya éta gerakan Bagus Rangin.

Gerakan Bagus Rangin meunang rojongan tokoh masyarakat di sabaraha daerah. Kusabab kitu, dina ngayakeun gerakan saterusna, Bagus Rangin meunang bantuan tanaga, pakarang jeung dahareun (logistik) ti sabaraha daérah. Bantuan tanaga dipingpin ku tokoh daérah séwang-séwangan. Éta bantuan di antarana datang ti daérah Jatitujuh, Rajagaluh, Baruang Kulon, Baruang Wétan, Sumber, Bantarjati, Cikao, Kandanghaur, Kuningan, Linggajati, Luragung, Maja, Sumedang, Karawang, jeung Subang. Dina kaayaan kiwari mah – numutkeun data anu geus kakoreh –, pangaruh gerakan Bagus Rangin sumebar di daérah kabupatén-kabupatén Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Sumedang, Karawang, jeung Subang. Pakarang anu digunakan ku pasukan jeung balad Bagus Rangin nya éta bedog, keris, pedang, tumbak, bedil jeung mariem. Dua pakarang anu disebut pandeuri jumlahna saeutik, bantuan ti sabaraha urang kapala daérah (bupati).

Pikeun numpes gerakan anu diluluguan ku Bagus Rangin, Gubernur Jenderal Kompeni A.J. Wiese nugaskeun Nicolaes Engelhard pikeun mingpin pasukan Kompeni. Gubernur Jenderal ogé ménta bantuan para bupati di Tatar Sunda sangkan ngirim pasukan. Tapi teu sakabéh bupati tumut kana éta paréntah. Sabagian pasukan bantuan bupati ditugaskeun ngajaga tapel wates daérah séwang- séwangan, sangkan daérah gerakan Bagus Rangin teu ngalegaan. Sabagian deui mantu pasukan Kompeni nyerang puseur gerakan Bagus Rangin di daérah Jatitujuh (Kuningan). Di éta tempat der perang rongkah. Di dua pihak loba anu tiwas, pangpangna di pihak Bagus Rangin. Ari sababna, kahiji, jumlah pihak nu nyerang leuwih loba batan pihak nu diserang. Kadua, pakarang nu digunakeun ku pihak Bagus Rangin teu saimbang jeung pakarang lawan anu lolobana mangrupa bedil. Bagus Rangin jeung sésa baladna kapaksa mundur bari néangan tempat panyumputan. Pikeun sawatara waktu Bagus Rangin henteu ngayakeun gerakan bari ngumpulkeun deui kakuatan (konsolidasi).

Pikeun nambahan kakuatan moril keur kapentingan perjuangan ngalawan pihak kolonial, Bagus Rangin nyepi di sabaraha tempat, di antarana di Pasir Luhur. Di tempat penyepian inyana munajat ka Allah SWT sangkan perjuanganana ditangtayungan. Hal éta nambahan gedéna wibawa jeung pangaruh Bagus Rangin di kalangan rahayat, nepika rahayat boga anggapan yén Bagus Rangin titisan Ratu Adil. Bagus Rangin jeung rahayat Cirebon ngayakeun deui gerakan waktu kakawasaan di Indonesia ragrag ka pamaréntah Hindia Belanda anu dipingpin ku Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808-1811). Alatan anu utama nya éta, kahiji, Raja Kanoman Pangéran Suriawijaya – anu dibuang ku Kompeni ka Ambon, tapi akhirna dibébaskeun sarta dijenengkeun deui sultan – ku Daendels dipecat tina kalungguhanana (2 Maret 1810) sabab sikep jeung tindakan Pangéran Suriawijaya dianggap ngalawan pamarentah kolonial. Kadua, tindakan Daendels ka rahayat kacida telengesna, leuwih galak batan Kompeni. Gawé paksa jeung tindakan Daendels séjénna, estu nyangsarakeun rahayat.

Kusabab kitu, gerakan Bagus Rangin zaman pamaréntahan Daendels leuwih ditujukeun kana ngabéla rahayat, tibatan gerakan dina wanda perang. Loyog jeung anggapan rahayat yén Bagus Rangin titisan Ratu Adil, sabaraha tokoh masyarakat boga pikiran pikeun ngadegkeun nagara mangrupa karajaan. Éta karajaan rék dingaranan Nagara Panca Tengah anu puseurna di Bantarjati, dirajaan ku Bagus Rangin. Ceuk pamikiran para tokoh, tujuan gerakan bakal kahontal ku kakuatan éta karajaan. Éta rencana teu kalaksanakeun, sabab teu loyog jeung kaayaan zaman anu disanghareupan. Kusabab kitu gerakan Bagus Rangin balik deui kana gerakan perang.

Unggal ba’da solat Jumat, Bagus Rangin ngagembléng para pamingpin pasukan jeung anak buahna. Sajaba ti latihan perang, gembléngan rohani ogé dilakukeun, pikeun ngagedurkeun sumanget juang. Unggal waktu gembléngan, para pamingpin jeung anggahota pasukan maraké pakéan sarwa bodas, minangka ciri iklas ngorbankeun jiwa-raga keur ngabéla bangsa jeung agama. Bantarjati daerah Jatitujuh dipilih jadi puseur gerakan Bagus Rangin. Di daérah Bantarjati aya lahan (lapang) lega di Jawura anu hadé pikeun pertempuran tur nguntungkeun pihak Bagus Rangin. Telik sandi (mata-mata) pihak Bagus Rangin méré béja yén pihak kolonial bakal ngerahkeun pasukan — pasukan Walanda jeung pasukan gabungan ti sabaraha kabupatén — ti Kadipatén ka Jatitujuh. Bagus Rangin gancang maréntah anak buahna supaya nancebkeun umbul-umbul warna beureum di lapang Jawura sabagé ciri nangtang perang ka musuh. Bagus Rangin ogé maréntah para pamingpin pasukan sangkan miheulaan nyerang musuh. Sigana pihak kolonial ogé ngirim telik sandi ka Jatitujuh, sabab sanggeus pasukan pihak kolonial datang ka Jatitujuh, terus nyerbu Jawura. Der perang rongkah anu ngabalukarkeun loba anggahota pasukan tiwas, pangpangna pasukan Bagus Rangin. Pasukan Bagus Rangin beuki lila beuki kadesek. Bagus Rangin jeung sésa baladna kapaksa mundur, ngajugjug Desa Panongan. Untung pasukan musuh henteu nyusul.

Dumasar kana data anu patali jeung éta kajadian, bisa jadi perang di Jawura lumangsung dina pertengahan tahun 1810. Kurang leuwih sataun ti harita, pamaréntah kolonial henteu ngayakeun tindakan ka pihak Bagus Rangin. Singhoréng harita kakawasaan Daendels geus melempem, malah harita Indonesia aya dina kalangkang kakawasaan Inggris. Pertengahan tahun 1811 Daendels mulang ka nagri asalna. Kakawasaan di Indonesia ragrag ka pamaréntah Inggris anu diwakilan ku Létnan Gubernur Jenderal T.S. Raffles (1811-1816). Lolongkrang waktu saméméh Raffles ngajalankeun pamaréntahan, dimangfaatkeun ku Bagus Rangin pikeun ngumpulkeun kakuatan keur neruskeun perjuangan. Pamaréntahan Raffles anu sifatna ngajajah tangtu moal béda jeung pamarentahan kolonial saméméhna, kitu meureun pamikiran Bagus Rangin harita. Dina raraga ngumpulkeun kakuatan mangrupa tanaga, Bagus Rangin lunta ka Karawang. Sabagian rahayat di éta daérah ngabagéakeun Bagus Rangin kalayan daria. Malah Bagus Rangin diperedih sangkan mingpin gerakan di Karawang. Tindak-tanduk Bagus Rangin katohyan ku Raffles. Pikeun numpes gerakan rahayat Karawang nu dipingpin ku Bagus Rangin, Raffles maréntah pejabat kolonial di Kabupatén Karawang jeung Cianjur, sangkan bupati éta daérah mingpin prajurit séwang-séwangan. Pasukan Cianjur diparéntah nyerang Karawang. Pasukan Karawang dibantu ku pasukan Mangkunegara ti Solo nyerang Bantarjati, sabab Bagus Rangin geus aya deui di Bantarjati ngeprik wadya baladna. Di Bantarjati der deui perang rongkah (16 – 29 Februari 1812). Kusabab jumlah tanaga pasukan jeung pakarang teu saimbang, akhirna pasukan Bagus Rangin kadesek, terus mundur ka hiji tempat, tapi musuh terus ngudag. Bagus Rangin sabalad-balad ngayonan musuh di éta tempat. Éta sababna éta tempat dingaranan Pangayonan. Bagus Rangin jeung sésa baladna mundur deui ka Panongan. Pasukan musuh ningker Panongan. Nya di tempat éta akhirna Bagus Rangin katangkep (27 Juni 1812).

Éta lalakon nembongkeun yén Bagus Rangin hiji tokoh anu kuat nyekel pamadegan. Ketak Bagus Rangin ngalawan pihak kolonial jeung anték-antékna, némbongkeun Bagus Rangin pageuh nyekel bebeneran, nyaah kana harga diri, tur ikhlas ngorbankeun jiwa-raga ngabélaan rahayat nu katalangsara ku tindakan penjajah, jeung nanjeurkeun bebeneran mungguhing ajaran agama (Islam). Kusabab kitu, éta lalakon penting hartina pikeun jadi pelajaran, sangkan urang teu leungiteun jati diri sarta pageuh nyekel bebeneran. Mugia.

Catatan Lain Tentang Bagus Rangin
Bagus Rangin adalah tokoh dari Bantarjati, Majalengka, yang menentang dan memimpin pemberontakan melawan Belanda pada Perang Cirebon tahun 1805-1812.

Pada 1805 pertempuran pecah di daerah Pangumbahan, juga terjadi pertempuran di daerah Karesidenan Cirebon dan pantai utara Jawa. Pasukan Bagus Rangin yang berkekuatan ± 10.000 orang kalah dan terpaksa mengakui keunggulan Belanda. Tanggal 12 Juli 1812 Bagus Rangin menerima hukuman penggal kepala di Cimanuk dekat Karangsembung, Cirebon. (id.wikipedia.org/wiki/Bagus_Rangin)

Iklan

41 Comments

 1. kang jati tujuh tuh bukan di kuningan tapi majalengka 12 ke urah utara dari perempatan kadipaten. dan perangnya tidak hanya dengan belanda tapi dengan gabungan pasukan sumedang yang dipimpin bupati sumedang. itu yang saya baca di buku cerita rakyat rawa jawura.

  ———-
  Kopral Cepot : Yups betul kang … tp itu tulisannya dr dosen unpad jd aslie nya gituh .. hatur tararengkyu atas tambahan infonyah 😉

 2. Hiji dai, kang Kuburan Bagus Rangin aya di Karawang, da ceuk eta Kuncen, Ki Bagus nteu di hukum mati, saentos di tangkap walanda, Atas izin Allah dia dpt kembali dngan pasukannya yg di Karawang…

 3. Lamun rek nyarita sing asak tanya, bisi salah ngucapkeunana. Bakal cilaka balukarna. Uing totok urang bantarjati majalengka asli, bagus rangin teh buyut kaula. Kade ah,.. Sing ati2 lamun rek ngungkap sajarah.

 4. kela-kela punteun yeuh kang asep waryanto?? dupi akang titurunan aku sabaraha hiji, punteun manawi urang tiasa nyaangkeun obor anu poek

  1. sadayana anu disebatkeun makam bagus rangin mung ngarupikeun pependeman wungkul jd nu dikubur teh ngan parabotna,anggeanna,ssjbna,margi anjeuna saleresna kanggo ngecoh ka musuh,supados ku walanda teu kapaluruh jd kanggo taktik perang,ngan anjeuna ngaamanatkeun ka baladna sebutkeun bae kuring geus tiwas tah ieu makamna,tapi memang anjeuna kantos nganjrek di werwengkon eta.nu saleresna makamna eyang bagus rangin aya di kampung bunut dangdeur banjaran kabupaten bandung,simkuring yakin makam nu saleresna eta margi nu ngadugikeunna putrana eyang bagus rangin kuanjeun nyaeta putra ka 6 rd. adiwidjaya,lajeng didugikeun ka putrana rd adiwidjaya nu jenengana rd sukmawiajaya nya pun aki pisan,malih kantos direhab ditembok ku punbapa rd adung sukmadiputra disarengan ku aom male wiranatakusumah /turunan dalem bandung,malih kakantunna eyang bagus rangin ngarupikeun keris eluk 9,bedog,aya di simkuring.oge numutkeun carios ti karuhun simkuring eyang bagus rangin teu kantos katangkep ku walanda kantenan dugikeun ka ditunggel jangga, carios ti karuhun simkuring mah nya ku tos kapeped perang anjeuna mundur bari pundah pindah tempat tur tiasa mancalaputra mancalaputri kuluhung elmuna,ahirna nganjrek di banjaran nyiruruk di demang/wadana banjaran dugi ka ditikahkeun kaputrana demang banjaran ka nyi rd enji.

 5. Bagus rangin, Demang wirayuda & secayuda, Arsitem,sumur sindu, dll.. ada tuh bukunya kalau mau baca mah hasil karya alm.bapa ane gan…

 6. Bagus rangin punya kelebihan istimewa…..jika ia tertangkap dan dihukum mati maka esok harinya muncul lagi di tempat lain…..jadi menurut orang tua ia tdk mati di tangan belanda……..salam ………..saya insya Allah keturunan dari kakanda ki bagus rangin yaitu ki bagus bangin……kalo tk salah keturunan ke 8 atau ke 9….malah saudara saya masih ada yg sering berjiarah hingga ke ci sambeng syekh syarif arifin………sekali lagi salam

 7. kang wahyudin…da ari sateurang abdi mah anu di jatitujuh teh makamna ki bagus rangin/alias sapu angin.da samalihmah caket kantor desa jatitujuh teh kapungkurna patilasan ki buyut sapu angin.beliau saupami bade perang sok rapat heula di sekitaran (ayeuna alun” + kantor desa Jatitujuh) abdi hilap deui taun sabarahana mung gagasan ki buyut sapu angin janten pahlawan nasional teh di gagas ku sesepuh desa Jatitujuh.hapunten pami tulisan/catatan ieu manawi leupat.salam baktos.

 8. So, how can improvement-oriented homeowners determine
  whether Remodel Westing is a good portion of contractors offering their carpenter services.
  A sauna maybe Not only does that look ridiculous,
  but you can change aspects from lighting to fixtures.

 9. punten kang hendrawan, kuring teu kumawantun ka salira. Ieu mah insya allah sa estuna, sabab aki pribadi kuring teh juru kunci makam buyut ki bagus bangin di cibuer sukawana, kertajati-majalengka. Nami na teh ki bagus sali, anjeuna katuruna ka 12 ti silsilah kabagusan bantarjati. Malah karaton kasepuhan cirebon tos masihkeun pusaka kabagusan bantarjati ka sim kuring.

 10. alhamdulillah saya bisa tau sejarah setelah bembaca tulisan ini yang selama ini saya dapatkan dari cerita almh nenek buyut .saya adalah turunan dari bagus Rit (bagus Akasa)Rit/serit/sisir serit karena belau konon rambutnya panjang dan selalu di serit.beliau juga seorang pahlawan yang tanguh dan berani..ada daerah yang namanya mengingatkan perjuangan nya seperti di daerah Kedongdong ada jembatan sengkle itu karena beliau di tebas lehernya dan tersandar lehernya di jembatan tersebut(nyengkle)dan di temukan masih dalam keadaan hidup dengan di tutupi daun talas sehingga sekarang di daerah tersebut tidak memakan ataupun membuang pohon talas yang tumbuh di sekitarnya…setelah kembali sehat beliau meneruskan perjuangannya .Tetapi kalau keluarga suka berziaranya ke karang sembung katanya makam BagusRangin.wallahualam bi sawab

 11. salam silaturahim buat para akang2 keturunan Bagus Rangin, Bagus Serit, Bagus Kandar, Ciliwidara, Bagus Leja…. Dan yg tak disebut nama dlm sejarah….

  Dari keturunan Bagus Leja/Eyang Leja pasir Ipis…

 12. Ping-balik: pdf yang bagus
 13. HATURNUHUN KA PARA NONOMAN SUNDA ANU PARANTOS NGIRING AUB KU AYANA SERATAN SAJARAH PAJUANG SUNDA ANU JENENGANNANA BAGUS RANGIN,SIMKURING BADE JABUNG TUMALAPUNG TEU PISAN NYANYAHOANAN MUNG KAJURUNG AYA RASA KANYAAH PEDAH PUN BP RD ADUNG SUKMADIPUTRA SARENG PUN AKI RD SUKMAWIJAYA DINA WAKTOS JUMENENGNA KANTOS NYAURKEUN YEN URANG TEH SABENERNA TURUNAN TI EYANG BAGUS RANGIN,NAMUNG KADE ULAH DIJADIKEUN GEDE GUNUNG PANANGGEUHAN SBB KARUHUN URG AMANATNA TEUMEUNANG DIAMBENG KASABAN JALMA BISI JADI RIA DA KARUHUN URG MAH BAGUS RANGIN ESTU BAJUANGNA LILLAHITAALA TANPA PAMRIH,ESTU NGABELA RAKYAT LEUTIK TUR NANJEURKEUN BEBENERAN NULUNG KANU BUTUH NALANG KANU SUSAH PIKEUN NGUDAG KASALAMETAN KAMERDEKAAN,ANU DINA JAMAN HARITA URANG MASIH DIJAJAH KU WALANDA.NYA EYANG BAGUS RANGIN ANU KAGUNGAN KETAK PIKEUN BARUNTAK KA PENJAJAH.SAKALI DEUI SIMKURING SANES BADE AGUL KU PAYUNG BUTUT.SACARA SINGKATNA SIMKURING BADE NAMBIHAN SASIEUREUN SABEUNYEUREUN,WIREH IEU ANU DITULIS AYEUNA KU SIMKURING NGARUPIKEUN MASUKAN /INFORMASI KANGGO BAHAN PANALUNGTIKAN TUR LENYEPANEUN PARA INOHONG AHLI SAJARAH,HUSUSNA SAJARAH PAHLAWAN TI TATAR SUNDA. SIMKURING NAPEL KENEH CARIOSAN PUNBAPA,YEN BAGUS RANGIN LERES PISAN TI WEWENGKON MAJALENGKA CIREBON,MUNG RAMANA BAGUS RANGIN KU PUN AKI TEU DISEBATKEUN JENENGANNANA DUKA KUNAON ? WALLOHUALLAM BISSAWAB,SAPARANTOS PUN AKI NGANTUNKEUN NYA PUN BAPA MUKA NGADUGIKEUN KASIMKURING NGAN SAURPUN BAPA NU NYAHO NGAN SEMET MANEH,KUKITUNA SIMKURING TEU WANTUN KUMAWANTUN NYEBATKEUN DIDIEU.PERKAWIS RAMANA EYANG BAGUS RANGIN. NYAMBUNG ANU SAKUMAHA DIPEDAR KU PARA AHLI SAJARAH SARENG NONOMAN SUNDA ANU NGANGKEN SEUWEU PUTU TI EYANG BAGUS RANGIN MANGGA URANG SAMBUNGKEUN TALI SILATUROHIM ULAH DUGIKEUN KA PAREUMEUN OBOR.SDRK ASEP OGE SARENG NU SANESNA NU MASIHAN KOMENTAR KATELIK KUSIMKURING SUMUHUN YEN LALAMPAHAN EYANG BAGUS RANGIN SEUEUR NU LERESNA MEMANG IMPORMASI TI PUNBAPA SARENG TI PUN AKI OGE KITU YEN TEMPAT BERJUANGNA BAGUS RANGIN DI WEWENGKON ANU KU PARA SDRK DISERAT.MUNG SIMKURING BADE NAMBIHAN YEN EYANG BAGUS RANGIN KUSEUEURNA WILAYAH NU KAANJREKAN DIANGGO PEPERANGAN ANJEUNA SALAMET SANAOS DINA KAAYAAN MUNDUR DINA PERANGNA,MUNGGUH SAURNA EYANG BAGUS RANGIN TEH KATELAH SENAPATI TI KASULTANAN ANU TEUPANUJU YEN WILAYAH TATAR KALER KUDU DIPASRAHKEUN KA WALANDA IZIN TI KASULTANAN CIREBON,NYA AHIRNA ANJEUNA KALUAR TI KASULTANAN DUGIKEUN MEPET BALAD NGAYAKEUN PAMBARONTAKAN DI WILAYAH TATAR KALER KAWENGKU MAJALENGKA SUMEDANG SUBANG KARAWANG,KUTAKTIKNA EYANG BAGUS RANGIN DIMANA BERES PERANG ANJEUNA SOK NGEMBARKEUN KA PARA BALADNA YEN KURING SEBUTKEUN BAE GEUS TIWAS TAH BAJU,PARABOT,KUBUR KUHIDEP KEUR BUKTI KA WALANDA YEN KURING GEUS TIWAS.PADAHAL ANJEUNA NYAMUNI MINDA RUPA ULAH ALIH TEMPAT PIKEUN NGECOH MUSUH,NYA ANJEUNA KANTOS NGANJREK DI WEWENGKON SUBANG CIKAMPEK KARAWANG MAJALENGKA SUMEDANG KANGGO NGALEUNGITKEUN JEJAK SUPAYA TEU KAPALURUH KU WALANDA,NYA ANJEUNA TILEMBUR KA LEMBUR TI DESA KA DESA PUNDAH PINDAH SABAB HARITA ANJEUNA SAPARANTOS PERANG TIPIHAK WALANDA OGE SEUEUR NU TIWAS NYA WALANDA NGEMBARKEUN SING SAHA NU BISA MEUNANGKEUN BAGUS RANGIN REK DIBERE HADIAH DUIT GOLDEN TEUING SABARAHA MUN AYEUNA MAH.KUAYANA ANJEUNA KASEDEKEUN KU MUSUH NYA PUNDAH PINDAH TEMPAT MUNGKIN KAGUNGAN GARWA NYA TANGTOS PANGINTEN BARANAHAN NUMAWI TANGTOS SEUEUR NU NGANGKEN TURUNANNANA,SAUR PUNBAPA HARITA EYANG BAGUS RANGIN TEUAYA PEMBERONTAKAN DEUI MARGI TOS MEPET BALAD OGE TETEP KU MUSUH MASIH DIPIKASERAB DIPIKAGIMIR MARGI EYANG BAGUS RANGIN KATELAH GEDE WAWANEN,WANI NANJEURKEUN BEBENERAN,LUHUNG ELMUNA,JEMBAR PANALARNA,TIASA MANCALAPUTRA MANCALAPUTRI,AHIRNA ANJEUNA HARITA SAPARANTOS AYA EMBARAN TI KOMPENI KUDU BEUNANG BAGUS RANGIN NYA ANJEUNA NGIDUL TERAS TI JATITUJUH KA SUMEDANG GARUT GUBRAG KA CILAUT EUREUN ANJEUNA LEULEUWEUNGAN PADAMELANA MUJASMEDI MANDITA NGAJAUHAN TINA KARAMEAN,LAJENG TI CILAUT EUREUN MIPIR BASISIR NGANGKLEUNG TUNGGANG KELE UMPAL UMPALAN DILUHUR LAUT NYA NYANGSANG DICIDAMAR NAEK KA PANGALENGAN GUBRAG KA BANJARAN ANJEUNA NGARUPIKEUN PAMUDA BUDAK ANGON LAJENG NYIRURUK DI DEMANG BANJARAN AMA ARIA BANJARAN,DIAMPIHAN SALAKU PUTRA ANGKAT PEDAH PURAH BABANTU PURAH NIMBA,NGAN ANJEUNA NGARAHASIAHKEUN KUMARGI AMA ARIA DEMANG BANJARAN SEPUH NGARAOS ANEH,KUNAON ONGKOH BOGA ANAK ANGKAT PAMUDA ARI SABAN MAGRIB SOK NGARENGKEB ANJEUN DIKAMARNA,KU AMA ARIA BANJARAN DIPASIHAN KAMAR DIPENGKER,NYA MIWARANG ISTRINA IBU DEMANG,CING BU TEANG PAN URANG TEH BOGA ANAK PAMUDA TAPI UNGGAL MAGRIB TEU JIGA PAMUDA NU SEJEN LIAR,IEU MAH NGAN NGARINGKEB MANEH COBI KU IBU TINGAL,NYA ARI DIINTIP TINA SELA BILIK IBU DEMANG NGARAOS HEMENG REUWAS,GEUNING AMA NU DISEBUT ASEP PAMUDA ANAK URANG TEH NUJU MENDEKO SILA MUNAJAT BARI KATINGAL KU ABDI SEPUH,KUKAJADIAN IEU DITAROS SABABARAHA KALI AHIRNA BAGUS RANGIN NGANGKEN YEN ANJEUNA NUJU DIINCER DIPALURUH KU PENJAJAH,AMA ARIA BANJARAN WAWARTOS KA KANGJENG DALEM BANDUNG WIRANATAKUSUMAH,NYA KU DALEM BANDUNG WIRANATAKUSUMAH DISALAMETKEUN,KA DEMANG BANJARAN DALEM BANDUNG PERNAHNA EMANG,NYA DALEM BANDUNG SASAURAN MANG ETA BAGUS RANGIN SANES SASAHA PERYOGI DISALAMETKEUN,AHIRNA SUPADOS TEU KAPENDAK KU WALANDA BAGUS RANGIN DIPASIHAN JENENGAN KU KANGJENGDALEM WIRANATAKUSUMAH DIGENTOS JENENGAN JADI RADEN SUMAPRADJA.AMA ARIA BANJARAN TEU PAMENG NGILUNGAN OGE TEUPAMENG MIKANYAAH NGANGKEN PUTRA KALERESAN AMA ARIA DEMANG BANJARAN KAGUNGAN PUTRA ISTRI NU NAMINA NYI RADEN ENJI NYA BAGUS RANGIN/RADEN SUMAPRADJA DITIKAHKEUN,EYANG BAGUS RANGIN BUMEN BUMEN SARENG NYI RADEN ENJI DI KAMPUNG DANGDEUR BUNUT KIANGROKE BANJARAN NYA KAGUNGAN PUTRA 9 URANG,DIANTAWISNA AYA NU JENENGAN ABDURROHIM,/NUNOLAK KANA KARADENAN MARGI SIEUN DITANGKEP KU WALANDA MARGI WALANDA NGEMBARKEUN BADE DITUMPES KALEBET ANAK INCUNA, RD TANUWIDJAYA KENGING PANCEN TI KANGJENG DALEM BANDUNG KANGGO NGAMANKEUN DIWEWENGKON PUNCAK WIREH JAMAN HARITA SEUEUR RAMPOG SAPI MUNDING SOK NGALANGKUNG KADINYA NYA DISEBAT PUNCAK JAGASATRU,RADEN SUMARDJA DI WEWENGKON TANAH ABANG JAKARTA,DI KAMPUNG HANJA MAJALAYA HILAP JENENGANNA,RADEN ADIWIJAYA DI CIGANEA PURWAKARTA ( PUN UYUT ) RADEN SASTRAWIDJAYA ANTAWIS SUKABUMI BOGOR,RD KARTASANU SAURNA DI WILAYAH PANGALENGAN TUR TEU KAPALURUH MARGI ANJEUNA SOK NGADAMEL KAONARAN KA WALANDA NYANDAKAN ARTOS,EMAS TAPI DIBAGIKEUN KARAHAYAT,OGE KATELAH JAGO MARGI TIASA MAPAH DINA TEMBOK TISUHUNAN KASUHUNAN TIASA DILUNCATAN.OGE MAKAM EYANG BAGUS RANGIN AYA DI KAMPUNG BUNUT DANGDEUR KIANGROKE BANJARAN KAB BANDUNG,BAGUS RANGIN KAGUNGAN SAPERJUANGAN DIANTAWISNA AYA 7 PARA BAGUS NYAETA BAGUS HIDUNG,BAGUS SRIT,BAGUS JABING,RUPINA SAKITU NU KAPIHATUR BILIH SIMKURING LEPAT TEU LANGKUNG NYANGGAKEUN MUNG SIMKURING PUN ERAWAN SUKMA KENGING NAMPI INFORMASI IEU TI PUN BAPA,RD ADUNG SUKMADIPUTRA,PUN AKI RD SUKMAWIDJAYA,UYUT RD ADIWIDJAYA,BAO EYANG BAGUS RANGIN, UDEG-UDEG …….TEU KENGING DISEBATKEUN WALLOHUALLAM,BILLAHITAUFIKWALHIDAYAH WASSALAMMUALLAIKUM WR WB

  INFO LEBIH LANJUT: H.R.ERAWAN SUKMA.Spd (082115099355)

 14. Nyambung nambihan carios ti karuhun simkuring,yen Bagus Rangin katangkep tur ditunggel jangga ku Kompeni Belanda.Saleresna numutkeun carios pun Aki sareng pun Bp mah teu kitu.Memang harita kajantenannana leres yen Bagus Rangin dina perangna parantos kasedekeun mundur,harita Eyang Bagus Rangin kagungan murid Santri anu biluk ka Kompeni Belanda, ku Eyang Bagus Rangin eta murid santri teh disebat penghianat nu ahirna eta santri teh disirep disarupakeun sareng anjeuna. Eyang Bagus Rangin ku luhung elmuna,jembar panalarna,tiasa mancalaputra mancalaputri,tiasa nyumput buni dinu caang,ku kersana Alloh nu Maha Kawasa kun Fayakun. Eta santri nu jadi muridna ditumbalkeun da bongan hianat, tur kaleresan anjeuna kadeseh ahirna ETA SANTRI MURIDNA NU HIANAT TUR RUPANA TOS DISARUPAKEUN SARENG BAGUS RANGIN DITUMBALKEUN, JADI NU DITANGKEP TUR DITUNGGEL JANGGA TEH SANTRI ANU BILUK KA BELANDA NU RUPANA TOS DISIREP JD RUPANA BAGUS RANGIN.Belanda ngarasa yakin yen Bagus Rangin geus beunang.Padahal BAGUS RANGIN NYUMPUT BUNI DINU CAANG ANJEUNA LOLOS SALAMET TUR LALALAMPAHAN SALAJENGNA NUDITULIS KU SIMKURING TIPAYUN. Ieu carios hapunten kanggo ngalempengkeun sajarah, margi simkuring gaduh pamadegan yakin ieu carios langsung tipun aki sareng pun bp moal bade aku-aku angga,moal agul ku payung butut,kantenan hoyong katanggar mah pupujieun ngaku-ngaku turunan pahlawan teu pisan-pisan,komo bari sareng ngarang mah teu kumawantun, Margi kapungkur dina taun 1960 an waktos pun Bp+pun Aki araya keneh, malih Aom Male Wiranatakusumah, Rd,Anwar Adiwilaga,Rd.Anwas Ardiwilaga, Kang Didon / Rd.Mahdar Prawiladilaga,teureuh menak Bandung sering sarumping nepangan pun Bp,anjeuna kantos ngajengkeun ka Gubernur jaman harita Bp Mashudi supados kenging penghargaan ka para pahlawan ti tatar sunda,namung pun aki harita nolak kana pangulemna Bp Gubernur,margi anjeuna jejem kana amanat ti karuhun nyaeta Eyang Bagus Rangin dina bajoangna tanpa pamrih estu lillahhittaala karna Alloh.malih simkuring apal harita nuju sakola SD keneh,nu nembok makam Eyang Bagus Rangin di Banjaran pun Bp disarengan ku pun Aki,Aom Male, Kang Didon . Rupina sakitu nukapihatur,bilih aya seuweu putu turunan Eyang Bagus Rangin anu sanesna simkuring teu pisan nyanyahoanan,mangga kapara ahli sajarah leres henteuna ieu nudidugikeun ku simkuring hapunten anu kasuhun mung kanggo bahan lenyepaneun hususna kanggo para nonoman sunda,Cag……..pun ERAWAN SUKMA .

 15. kami sebagai orang yang lahir di desa sumber jatitujuh (Dekat makom Wali Mbah Buyut Arsikum) dan sekarang berada dan menetap di Desa Bantarjati kertajati merasa bahagia dan bangga karena dua Desa tersebut ada Tokoh yang sangat Luar biasa lharismatik Yaitu Mbah Ki Bagus Rangin, semoga semangat perjuangan mereka menjadi semangat bagi kami dalam menyaiapkan Generasi berkarakter dengan pendidikan Madrasah Aliyah Nurussyahid desa Bantarjati Kertajati majalengka, semoga semuanya mendapatkan rido dari Allah SWT. Al-fatihah. amiin

 16. MAKAM KI BAGUS RANGIN DAN KIBAGUS BANGIN BERADA DI DESA SUKA WANA, KECAMATAN KERTAJATI, KABUPATEN MAJALENGKA JAWA BARAT, DEKAT DG TOL CIPALI, TAPI TIDAK SEMBARANGAN ORANG BISA MASUK LANGSUNG KE DALAM RUANGAN MAKAM TEMPAT KI BAGUS RANGIN DI MAKAMKAN, ALHAMDULILAH SAYA PERNAH MASUK LANGSUNG KEDALAM RUANGAN TEMPAT MAKAM KI BAGUS RANGIN DI MAKAMKAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s